Search Results

Search criteria:

Author:Pavlovich, V.K.

You may also wish to search for items by Pavlovich, V. and Pavlovich.

10 matching references were found.

Gal'chenko, G.L.; Pavlovich, V.K.; Gol'tyapin, Yu.V.; Stanko, V.I., Thermochemical study of carboranes and their C-derivatives, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 216, 561-563. [all data]

Galchenko, G.L.; Brykina, E.P.; Pavlovich, V.K.; Siryatskaya, V.N.; Zhigach, A.F., Heat of formation of n-butyl-o-carborane (1-(n-C4H9)-0-C2B10H11), Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1979, 249, 1136. [all data]

Kolesov, V.P.; Pimenova, S.M.; Pavlovich, V.K.; Tamm, N.B.; Kurskaya, A.A., Enthalpies of combustion and formation of fullerene C60, J. Chem. Thermodyn., 1996, 28, 1121-1125. [all data]

Gal'chenko, G.L.; Pavlovich, V.K.; Siryatskaya, V.N.; Zhigach, A.F., Termodin. Org. Soedin., 1978, 7, 38. [all data]

Miroshnichenko, E.A.; Pavlovich, V.K.; Lebedev, Yu.A.; Stanko, V.I.; Gal'chenko, G.L., Microcalorimetric determination of enthalpies of sublimation of carboranes, Termodin. Org. Soedin, 1976, 5, 3. [all data]

Kolesov, V.P.; Pimenova, S.M.; Pavlovich, V.K.; Tamm, N.B.; Kurskaya, A.A., Enthalpies of combustiona and formation of fullerene C60, J. Chem. Thermodyn., 1996, 28, 1121-25. [all data]

Tamm, N.B.; Pavlovich, V.K., Determination of thermochemical characteristics of C- and B-substitutes orto- and meta-carboranes-12 in Vses. Konf. Khim. Term. Kalorim., 13th, Krasnoyarsk, p 102, 1991. [all data]

Gal'chenko, G.L.; Pavlovich, V.K.; Shmidt, N.E.; Vorob'eva, V.P.; Lebedev, Yu.A.; Miroshnichenko, E.A., Determination of thermochemical characteristics of 1,2-diphenyl-12-o- carboranes, Termodin. Org. Soedin., 1989, 1989, 9-13. [all data]

Tamm, N.B.; Pavlovich, V.K.; Brykina, E.N.; Gal'chenko, G.L., Determination of formation enthalpy of isopropyl-ortho- and meta-carborane- 12 in Vses. Konf. po Termodinamike Organ. Soedinenii, 5th, Kuibyshev, p 25, 1987. [all data]

Tamm, N.B.; Brykina, E.P.; Pavlovich, V.K.; Gal'chenko, G.L., Determination of the heats of combustion of lower carboranes in Probl. Kalorim. Khim. Termodin. Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad Nauk SSSR, Inst. Khim. Fiz.: Cherogolovka, USSR, Vol. 2, p 583-5, 1984. [all data]