Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Pavlenko, T.G.

You may also wish to search for items by Pavlenko, T. and Pavlenko.

10 matching references were found.

Aleksandrova, M.V.; Pavlenko, T.G.; Serafimov, L.A.; L'vov, S.V., Extraction of C(5)-C(7) higher fatty alcohols: I, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1967, 10, 678-80. [all data]

Aleksandrova, M.V.; Pavlenko, T.G.; Serafimov, L.A.; L'vov, S.V., Liquid-liquid equilibrium in hydrocarbon + higher fatty alcohols + glycol systems, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1967, 10, 559-62. [all data]

Aleksandrova, M.V.; Pavlenko, T.G.; Serafimov, L.A.; Vasil'ev, V.V.; L'vov, S.V., Liquid-liquid phase equilibrium in four-component systems, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1966, 39, 985. [all data]

Khanina, E.P.; Beregovykh, V.V.; Pavlenko, T.G.; Timofeev, V.S., The liquid-liquid-vapor equilibrium in the chloroform + ethanol + water and pentane + acetone + water systems: I., Zh. Fiz. Khim., 1978, 52, 1558. [all data]

Khanina, E.P.; Pavlenko, T.G.; Malysheva, O.A.; Timofeev, V.S., The liquid-liquid-vapor equilibrium in the methylene chloride + methanol + water system: II., Zh. Fiz. Khim., 1978, 52, 1558. [all data]

Avrutskii, M.M.; Balyakina, M.V.; Boksha, G.E.; Nazarova, N.K.; Pavlenko, T.G.; Zarutskii, V.V.; Gunar, V.I., Vapor-liquid equilibrium in the methanol + water + methyl methoxyacetic system., Khim.-Farm. Zh., 1978, 12, 99. [all data]

Koshel'kov, V.A.; Pavlenko, T.G.; Timofeev, V.S.; Serafimov, L.A., Phase equilibriums in the water + aliphatic alcolhols (c(1)-c(3)) paraffinic hydrocarbons (c(6)-c(10)) systems., Tr. Altai. Politekh. Inst. im. I. I. Polzunova, 1974, No. 41, 74-83. [all data]

Koshel'kov, V.A.; Pavlenko, T.G.; Titova, V.N.; Timofeev, V.S.; Serafimov, L.A., Tr. Altai. Politekh. Inst. im. I. I. Polzunova, 1974, 41, 84. [all data]

Koshel'kov, V.A.; Grudinina, T.A.; Pavlenko, T.G.; Timofeev, V.S.; Serafimov, L.A., Phase equilibrium in methanol + propanol + butanol, ethanol + propanol + butanol, and ethanol + propanol + water mixtures., Tr. Inst. - Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. im. M. V. Lomonosova, 1971, 1, 44-8. [all data]

Timofeev, V.S.; Aristovich, V.Yu.; Sabylin, I.I.; Koshel'kov, V.A.; Pavlenko, T.G.S., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 1219. [all data]