Search Results

Search criteria:

Author:Pankratov, V.A.

You may also wish to search for items by Pankratov, V. and Pankratov.

27 matching references were found.

Bonetskaya, A.K.; Kravchenko, M.A.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., Kinetics and heat of cyclotrimerization of phenyl cyanate, Dokl. Akad. Nauk BSSR, 1973, 212, 1353-13. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1977, 237, 1081-1084, In original 383. [all data]

Bonetskaya, A.K.; Kravchenko, M.A.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Vinogradova, S.V., The polycyclotrimerization of arylcyanates over ZnCl2, Polym. Sci. USSR, 1981, 23, 1647-1652. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of benzonitrile, of its cyclotrimerization process, and of the triphenyl-s-triazine formed in the range 0-300°K, J. Gen. Chem. USSR, 1984, 54, 1209-1214. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Laktionov, V.M., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenylisomelamine, and hexaphenylmelamine at 0-330 K, J. Gen. Chem. USSR, 1984, 54, 372-378. [all data]

Bonetskaya, A.K.; Kravchenko, M.A.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshak, V.V., Kinetics and heat of cyclotrimerization of aryl and alkyl isocyanates, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1985, 27, 1269-1273. [all data]

Bykova, T.a.; Kiparisova, E.G.; Tarasov, E.N.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M., Thermodynamic properties of 3-phenyl-5-phenoxymethyl-2-oxazolidinone and 3-phenyl-5-phenoxymethyl-2-N-phenyliminooxazolidine between 0 and 330 K, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1985, 1152. [all data]

Bykova, T.A.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, E.G.; Tarasov, E.N.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Vinogradova, S.V.; Korshank, V.V., Thermodynamics of phenyl isocyanate, the process of its cyclotrimerization, and the triphenyl isocyanurate that is formed, in the 0-330°K interval, J. Gen. Chem. USSR, 1985, 55, 2303-2308. [all data]

Bykova, T.A.; Lebedev, B.V.; Kiparisova, E.G.; Tarasov, E.N.; Frenkel, Ts.M.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics of phenyl isocyanate, the process of its cyclotrimerization, and the triphenyl isocyanurate that is formed, in the 0-330 K interval, J. Gen. Chem. USSR, 1986, 85, 2303-23. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Tarasov, E.N.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M., Thermodynamic properties of 3-phenyl-5-(phenoxymethyl)-2-oxazolidinone and 3-phenyl-5-(phenoxymethyl)-2-(phenylimino)oxazolidine in the range of 0-330 K, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1987, 1152-1154. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of phenyl glycidyl ether and its reactions with diphenylcarbodiimide and phenyl isocyanate with the formation of iminooxazolidine and oxazolidinone in the 0-330 K range, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1988, 1082-10. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, Y.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A.; Larina, L.F., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk, 1977, SSSR 237, 383-386. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V.; Laktionov, V.M., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenylisomelamine, and hexaphenylmelamine at 0-330 K, Zhur. Obshch. Khim., 1984, 54(2), 417-424. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of benzonitrile, of its cyclotrimerization process, and of the triphenyl-s-triazine formed in the range 0-330°K, Zhur. Obsch. Khim., 1984, 54, 1352-1358. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Korshak, V.V., A calorimetric study of 1,6-hexamethylene diisocyanate, its polycyclotrimerization and the resulting polycyclotrimer in the 13.8-370 K region, Vysokomol. Soedin., 1985, A27, 1411-1416. [all data]

Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Tarasov, E.N.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M., Thermodynamic properties of 3-phenyl-5-phenoxymethyl-2-oxazolidinone and 3-phenyl-5-phenoxymethyl-2-N-phenyliminooxazolidine between 0 and 300 K, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1987, (6), 1252-1254. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Mitina, L.M.; Pankratov, V.A., Calorimetric study of terephthalodinitrile, its polycyclotrimerization, and the resulting polytriazine in the range 0-330 K, Vysokomol. Soedin., 1988, B30(3), 179-183. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Y.G.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of phenyl glycidyl ether and its reactions with diphenylcarbodiimide and phenyl isocyanate with the formation of iminooxazolidinone and oxazolidinone in the range 0-330 K, Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1988, (6), 1232-1237. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Frenkel', Ts.M.; Fainleib, A.M.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of phenyl glycidyl ether and its reactions with diphenylcarbodiimide and phenyl isocyanate with the formation of iminooxazolidine and oxazolidinone in the 0?330 K range, Russ Chem Bull, 1988, 37, 6, 1082-1086, https://doi.org/10.1007/BF00961904 . [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M.; Pankratov, V.A., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1988, 1082. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Frenkel, Ts.M.; Fainleib, A.M.; Pankratov, V.A., Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Eng. Tran.), 1988, 37. [all data]

Abramzon, A.A.; Pankratov, V.A.; Cherpalova, T.M., Prediction of the Viscosity and Diffusion Coefficients of Liquids, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1988, 61, 1266. [all data]

Abramzon, A.A.; Pankratov, V.A.; Cherpalova, T.M., Some characteristics of viscosity of liquids, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1987, 60, 1407. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Ye.G.; Pankratov, V.A.; Frenkel, Ts.M.; Korshak, V.V., A calorimetric study of 1,6-hexamethylene diisocyanate,, Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1985, 27, 1411-6. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, E.G.; Pankratov, V.A.; Mitina, L.M.; Korshak, V.V., Thermodynamics of Benzonitrile, Its Cyclotrimerization and the Resulting Triphenyltriazine in the 0-330 K Range, Zh. Obshch. Khim., 1984, 54, 1352. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Kiparisova, Ye.G.; Pankratov, V.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics and interconversion of diphenylcarbodiimide, hexaphenyl isomelamine, and hexaphenylmelamine at 0 - 330 K, Zh. Obshch. Khim., 1984, 54, 417-24. [all data]

Lebedev, B.V.; Rabinovich, I.B.; Kiparisova, E.G.; Evstropov, A.A.; Korshak, V.V.; Pankratov, V.A., Thermodynamics of the polycyclotrimerization of aromatic dicyanates and diisocyanates, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1977, 237, 383-6. [all data]