Search Results

Search criteria:

Author:Ostovskii, V.A.

You may also wish to search for items by Ostovskii, V. and Ostovskii.

2 matching references were found.

Balepin, A.A.; Lebedev, V.P.; Miroshnichenko, E.A.; Koldobskii, G.I.; Ostovskii, V.A.; Larionov, B.P.; Gidaspov, B.V.; Lebedev, Yu.A., Energy effects in polyphenylenes and phenyltetrazoles, Svoistva Veshchestv Str. Mol., 1977, 93-98. [all data]

Balepin, A.A.; Lebedev, V.P.; Miroshnichenko, E.A.; Koldobskii, G.I.; Ostovskii, V.A.; Larionov, B.P.; Gidaspo, Energy effects in polyphenylenes and phenyltetrazoles., Svoistva Veshchestv Str. Mol., 1977, 93-98. [all data]