Search Results

Search criteria:

Author:Orlov, V.

You may also wish to search for items by Orlov.

24 matching references were found.

Takhistov, V.; Khlebnikova, N.; Orlov, V., Photoionization study of energetic properties of cations formed with fragmentation of substituted acetylenes containing elements of IV B group, Org. React. Tartu, 1980, 17, 449. [all data]

Orlov, V.; Misharev, A.; Takhistox, V., Determination of the enthalpy of formation of para-substituted α,α-dimethyl cations in the gas phase, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1986, 9, 2006. [all data]

Orlov, V.D., et al., Khim. Geterosikl. Soedin., 1984, 673. [all data]

Basov, N.G.; Babeiko, Yu.A.; Zuev, V.S.; Mikheev, L.D.; Orlov, V.K.; Pogorel'skii, I.V.; Stavrovskii, D.B.; Startsev, A.V.; Yalovoi, V.I., Laser emission from the XeO molecule under optical pumping conditions, Sov. J. Quantum Electron. Engl. Transl., 1976, 6, 505, In original 930. [all data]

Orlov, V.M.; Varshavsky, Y.M.; Miroshnikov, A.I., Photoionisation mass spectra of volatile derivatives of short peptides and appearance potentials of their characteristic ions, Org. Mass Spectrom., 1974, 9, 811. [all data]

Domnin, I.N.; Lakshin, A.M.; Misharev, A.D.; Orlov, V.M.; Takhistov, V.V., Thermochemical investigation of some hydrocarbon ions generated by photoionization, J. Org. Chem. USSR, 1985, 21, 1149. [all data]

Orlov, V.M.; Boganov, A.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical characteristics of the molecular and fragmentation ions of substituted tert-butylacetylenes, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Khim., 1985, 12, 2795. [all data]

Orlov, V.M.; Pustobaev, V.N.; Ol'shevskaya, V.A.; Zakharkin, L.I.; Gal'chenko, G.L., Study of the distribution of electron density in vinyl and aryl derivatives of closo-12-carboranes by photoionization mass specctrometry, Dokl. Phys. Chem., 1988, 300, 518. [all data]

Orlov, V.M.; Rashkes, Y.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tutomeric transformations in ionized 1,3-diketones, J. Gen. Chem. USSR, 1988, 58, 374. [all data]

Zagorevskii, D.V.; Orlov, V.M.; Mikeladze, M.S.; Nekrasov, Y.S.; Raevskii, N.I.; Dotdaev, S.K.; Borisov, Y.A., Photoionization of n-C5H11HgBr, Organomet. Chem. USSR, 1988, 1, 1356. [all data]

Orlov, V.M.; Ponomarev, D.A.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V., Photoionization mass spectrometry and the relative stabilities of aryloxy radicals, J. Gen. Chem. USSR, 1991, 61, 2088. [all data]

Rusinov, V.L.; Ulomskii, E.N.; Klyuev, N.A.; Orlov, V.M.; Shorshnev, S.V.; Chupakhin, O.N., Nitroazines. 19. Prototropic tautaumerism in 6-nitro-7-oxo-4,7-dihydro-1,2,4-triazolo[5,1-c][1,2,4]triazines, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1992, 11, 1555. [all data]

Takhistov, V.V.; Misharev, A.D.; Orlov, V.M.; Ponomarev, D.A.; Voss, J., Thermochemistry and mass spectrometry of aromatic compounds with tertiary alkyl groups, Eur. Mass Spectrom., 1995, 1, 353. [all data]

Orlov, V.M.; Boganov, A.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical characteristics of molecular and fragment ions of substituted tert-butylacetylenes, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1985, 2592-25. [all data]

Orlov, V.M.; Siretskaya, T.V.; Takhistove, V.V.; Tselinskii, I.V., Thermochemical features of some α-diketones and their fragments in the gas phase, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.), 1985, 1521. [all data]

Orlov, V.M.; Krivoruchko, A.A.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V., Enthalpy of vapor phase formation of ketene, ethynol, and their analogs, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1986, 2404-2405. [all data]

Orlov, V.M.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V.; V'yunov, K.A., Determination of the enthalpy of formation of para-substituted α,α-dimethylbenzyl cations in the gas phase, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1986, 1851-18. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobaev, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases, React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 15-19. [all data]

Orlov, V.M.; Misharev, A.D.; Takhistov, V.V.; Ryabinkin, I.I., Enthalpy of formation of acetonyl radical and its analogs in the gas phase, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci., 1988, 1337-13. [all data]

Orlov, V.M.; Rashkes, Ya.V.; Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V., Thermochemical description of tautomeric transformations in ionized 1,3-diketones, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 58, 374-380. [all data]

Klyuev, N.A.; Povstyanoi, M.V.; Orlov, V.M.; Gnidets, V.P.; Kruglenko, V.P., Study of the prototropic tautomerism in the 1,2,4-triazino[2,3-1]benximidazol-(4H)-3-one system, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1992, 937-943. [all data]

Siretskaya, T.V.; Takhistov, V.V.; Pimenova, S.M.; Orlov, V.M.; Pustobeav, V.N., Formation enthalpies of acetylene ketones fragments in gas phases., React. Kinet. Catal. Lett., 1986, 31, 1, 15. [all data]

Orlov, V.Yu.; Osipova, N.G.; Filipov, E.P.; Kozyrkin, B.I., Deposited Publ. VINITI, 1976, 3713. [all data]

Efremov, E.A.; Fedorova, V.A.; Orlov, V.Yu.; Osipova, N.G.; Chesnokova, E.V.; Tonoyan, L.G., Deposited Publ. VINITI, 1974, 3333. [all data]