Search Results

Search criteria:

Author:Novoselova, N.V.

You may also wish to search for items by Novoselova, N. and Novoselova.

17 matching references were found.

Larina, V.N.; Novoselova, N.V., Heat of combustion of polycarbonate and 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane, Termodin. Organ. Soedin., 1982, 110-112. [all data]

Lebedev, B.V.; Kulagina, T.G.; Smirnova, N.N.; Kiparisova, E.G.; Novoselova, N.V., Thermodynamics of polymerization of n-butyl methacrylate and n-deuterobutyl methacrylate, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1995, 69, 525-534, In original 581. [all data]

Maslova, V.A.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Berezhnaya, N.D.; Rabinovich, I.B., Specific heat and phase changes of triethylindium, triethyl antimony, and trimethyl gallium, Trudy. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (2), 51-52. [all data]

Novoselova, N.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Moseeva, E.M.; Faminskaya, L.A., Specific heat and thermodynamic functions of 4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 4,4'-dichlorodiphenylsulphone, and polysulphone, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 604-608. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low temperature specific heat and thermodynamic functions of dibutyl and dioctyl phthalate, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 2127-2130. [all data]

Novoselova, N.V.; Rabinovich, I.B.; Tsvetkova, L.Ya.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G., Heat capacity and thermodynamic functions of tetrachloroethylene, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 1627-1630. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of dimethyl phthalate, Zhur. Fiz. Khim., 1986, 60, 545-548. [all data]

Lebedev, B.V.; Kulagina, T.G.; Smirnova, N.N.; Kiparisova, E.G.; Novoselova, N.V., Polymerization thermodynamics of n-butyl methacrylate and n-deuterobutyl methacrylate, Zh. Fiz.. Khim., 1995, 69, 4, 581. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Novoselova, N.V.; Senchenya, N.G.; Mager, K.A., Thermodynamic properties of 1,1,3-trihydrotetrafluoropropyl α-cyanoacrylate and poly(1,1,3-trihydrotetrafluoropropyl α-cyanoacrylate) in the 0-530 K, Vysokomol. Soed. A, 1995, 37, 9, 1466. [all data]

Lebedev, B.V.; Bykova, T.A.; Novoselova, N.V.; Senchenya, N.G.; Mager, K.A., Polymer Science USSR, Ser. A, 1995, 886. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific Heat and Thermodynamic Functions of Dimethyl Phthalate, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 545. [all data]

Novoselova, N.V.; Rabinovich, I.B.; Tsvetkova, L.Ya.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G., Heat capacity and thermodynamic functions of tetrachloroethylene, Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 1627-30. [all data]

Rabinovich, I.B.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Babinkov, A.G.; Tsvetkova, L.Ya., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of dibutyl and dioctyl phthalate, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2127. [all data]

Novoselova, N.V.; Tsvetkova, L.Ya.; Rabinovich, I.B.; Moseeva, E.M.; Faminskaya, L.A., Heat Capacity and Thermodynamic Functions of 4,4'-Dihydroxydiphenyl- 2,2-propane, 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone and Polysulfone, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 604. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Klimin, B.V., Enthalpies of mixing of bromine with certain substances, Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 729-31. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Bychtov, V.T.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 91. [all data]

Maslova, V.A.; Novoselova, N.V.; Moseeva, E.M.; Berezhnaya, N.D.; Rabinovich, I.B., Specific Heat and Phase Changes of Triethylindium, Triethylantimony, and Trimethylgallium, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 1973, 51. [all data]