Search Results

Search criteria:

Author:Novikova, G.Ya.

You may also wish to search for items by Novikova, G. and Novikova.

Only one matching reference was found.

Grinberg, Ya.Kh.; Lazarev, V.B.; Petukhov, V.V.; Novikova, G.Ya.; Sharpataya, G.A.; Ozerova, Z.P., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 297, 633. [all data]