Search Results

Search criteria:

Author:Nesterova, T.N.

You may also wish to search for items by Nesterova, T. and Nesterova.

80 matching references were found.

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.P.; Karaseva, S.Y.; Rozhnov, A.M.; Tsyetkov, V.F., Russ. J. Phys. Chem., 1984, 58, 491. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Migacheva, E.G., Equilibrium of the isomerization of optical forms of 2,3-dibromobutane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 1300-13. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Kovaleva, T.V., Isomerization of dibromobutanes. I. Isomerization of 1,2-, 1,3-, and 1,4-dibromobutanes., Zh. Org. Khim., 1972, 8, 1560-1564. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Borodenko, N.A., Equilibrium of 2,2- and 2,3-dibromobutane isomerization, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 1216-1218. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kovaleva, T.V., Isomerisation equilibrium of 1,2-, 1,3-, and 2,3-dibromobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 755-756. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Heats of formation of dibromo-n-butanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 1390, In original 2455. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.N., Equilibrium in the isomerisation of liquid C3-C4 monobromoalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1702. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Equilibrium of isomerization of 1,2-, 1,3-, and 1,4-dichlorobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 143. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Isomerization of isostructural monobromobutanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 556-558. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Nedoshivina, A.E., The isomerisation equilibria of dibromoalkanes. III. Isomerisation of 1,4-, 2,3-, and 2,4-dibromopentanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1114. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N., Equilibrium in the isomerisation of dibromoalkanes. IV. Isomerisation of dibromohexanes and heats of formation of certain C5-C10 dibromoalkanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1701-1702. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I.; Uskova, L.A., Equilibria in the isomerisation of dibromoalkanes. I. Isomerisation of 1,2-, 1,3-, 1,4-, and 1,5-dibromopentanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1268, In original 2136. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Rasskazova, L.M., Equilibrium of isomerization of dibromoalkanes. V. Isomerization of 3,4-, 2,4-, and 1,4-dibromo-2-methylbutanes, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1858. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Mukovnina, G.S., Equilibrium in the isomerisation of dibromoalkanes. II. Isomerisation of dibromoisobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 1675-1676. [all data]

Nesterova, T.N.; Kovzel, E.N.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M., Heats of reaction of the hydrohalogenation of styrene and α-methylstyrene, Vses. Konf. Kalorim. Rasshir. Tezisy Dokl. 7th, 1977, 1, 132. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kartavtseva, T.A., Study of equilibrium in in the chlorobenzene-butylchlorobenzenes systems, Termodin. Organ. Soedin., 1981, 65-68. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Determination of enthalpy of formation and entropy isopropylbromobenzenes using data on reaction equilibrium, Termodin. Organ. Soedin., 1981, 69-72. [all data]

Pil'shchikov, V.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibrium in the system phenol-tert-butylphenols, J. Appl. Chem. USSR, 1981, 54, 1765-1769. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Heats of formation isopropylchlorobenzenes, Deposited Document, SPSTL 386 Khp-D80. Chem. Abst. 97:23197m, 1982, 1. [all data]

Kovel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Heats of formation of tert-butylchlorobenzenes, Deposited Document, SPSTL 385 Khp-D80. Chem. Abst. 97:23198n, 1982, 1-5. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Heats of formation of ethylchlorobenzenes, Deposited Document, SPSTL 371 Khp-D80. Chem. Abst. 97:5737h, 1982, 1-6. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Study of equilibrium transformation of ethylbromobenzenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1982, 25, 1047-1049. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kuklev, A.M., Study of equilibrium in fluorobenzene systems: isopropylfluorobenzenes, Termodin. Organ. Soedin., 1982, 65-66. [all data]

Nesterova, T.N.; Pilyshchikov, V.A.; Rozhnov, A.M., Chemical Equilibrium in the system isopropylphenols-phenol, J. Appl. Chem. USSR, 1983, 56, 1257-1261. [all data]

Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Ya., Thermodynamics of aromatic hydrocarbons, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, 1984, 1, 225-227. [all data]

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.R.; Karaseva, S.Ya.; Rozhnov, A.M.; Tsvetkov, V.F., The equilibria in the interconversions of t-butylbenzenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1984, 58, 297-298. [all data]

Verevkin, S.P.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., The equilibrium in the dealkylation of o-t-butyl-p-cresol, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1984, 58, 284. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Malova, T.N.; Kovzel, E.N., Molar enthalpies of formation of isopropylchlorobenzenes derived from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 649-656. [all data]

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.P.; Malova, T.N.; Pilshchikov, V.A., Study of an equilibrium of tert-alkylphenols (thermodynamic analysis of the alkylation of phenols by branched olefins), Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58, 827-833. [all data]

Pimerzin, a.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of isomeric transformations and relations between thermodynamic properties of secondary alkylbenzenes, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 641-648. [all data]

Tsvetkov, V.F.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Study of the equilibrium of isomerization and transalkylation of isopropyltoluenes, Neftekhimiya, 1985, 53-57. [all data]

Nesterova, T.N.; Malova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Merdzhanov, V.R., Transalkylation equilibrium of sterically hindered phenols, Termodin. Org. Soedin., 1986, 38-40. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of isomeric transformations and relations between thermodynamic properties of secondary alkylbenzenes, J. Chem. Thermodyn., 1986, 17, 641-648. [all data]

Roshchupkina, I.Yu.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of isomeric transformations of alkylbiphenyls, J. Chem. Thermodyn., 1987, 19, 299-306. [all data]

Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rozhnov, A.M.; Karlina, T.N., Equilibria for the isomerization of (secondary-alkyl)phenols and cyclohexylphenols, J. Chem. Thermodyn., 1989, 21, 385-395. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I. Yu, Vapour pressures and enthalpies of vaporization of alkylphenols, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1990, 22, 4, 365-377, https://doi.org/10.1016/0021-9614(90)90122-7 . [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Y., Vapour Pressures and Enthalpies of Vaporization of Alkylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 365. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, G.; Cvetkov, V.S., Thermodynamics of vaporisation of alyklphenoles in Vses. Konf. Term. Org. Soedin. 6th, Minsk, p 38, 1990. [all data]

Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rozhnov, A.M.; Karlina, T.N., Equilibria for the Isomerization of (secondary-Alkyl)Phenols and Cyclohexylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1989, 21, 385. [all data]

Nazmutdinov, A.G.; Nesterova, T.N.; Rempel, R.D., Liquid-vapor equilibrium in phenol-o-tert-butylphenol and o-tert-butylphenol-p-tert-butylphenol binary systems, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1988, 61, 1937. [all data]

Nesterova, T.N.; Roshchupkina, I.Y.; Pimerzin, A.A., Equilibria of Positional Isomerization of Secondary Alkylbenzenes and Their Functional Derivatives., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1988, 61, 1572. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Kovzel, E.N., Chromatographic data use in thermodynamic properties estimation for alkylbenzenes and their derivatives in Vses. Konf. po Termodinamike Organ. Soedinenii, 5th, Kuibyshev, p 65, 1987. [all data]

Roshchupkina, I.Y.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibria of Isomeric Transformations of Alkylphenyls, J. Chem. Thermodyn., 1987, 19, 299. [all data]

Nazmutdinov, A.G.; Nesterova, T.N.; Pilshchikov, V.A.; Tsvetkov, V.S., Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 2844. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Equilibrim of Isomeric Transformations and Relations Between Thermodynamuic Properties of Secondary Alkylbenzenes, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 641. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Malova, T.N.; Kovzel, E.N., Molar enthalpies of formation of isopropylchlorobenzenes derived from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1985, 17, 649. [all data]

Nesterova, T.N.; Verevkin, S.P.; Malova, T.N.; Pilshchikov, V.A., Investigation of Equilibria of tert-Alkylphenols(Termodynamic Analysis of Phenols Alkylation by Isostructure Olefines., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58, 827. [all data]

Verevkin, S.P.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., Equilibrium in the system: benzene-tert-butylbenzenes, Deposited Doc., ONIITEKHIM 820xn-D83, 1983. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kustov, A.V., A study of equilibrium in the system: phenol-secondary butylphenols, Deposited Doc., ONIITEKHIM 671xn-D83, 1983. [all data]

Nesterova, T.N.; Pilshchikov, V.A.; Rozhnov, A.M., Investigation of Chemical Equilibria in System Isopropylphenols-Phenol., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1983, 56, 1338. [all data]

Nesterova, T.N.; Roschupkina, I.Yu.; Rozhnov, A.M., Phenylphenylpropanes and diphenylpropanes transformations equilibria, Deposited Doc., ONIITEKHIM 670xn-D83, 1983. [all data]

Merdzhanov, V.R.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kovzel, E.N., Regularities in the compositions of isopropylhalobenzenes equilibrium mixtures, Deposited Doc., ONIITEKHIM 697xn-D82, 1982. [all data]

Nesterova, T.N.; Merdzhanov, V.R., Enthalpies of formation of ethylbromobenzenes and isopropylbenzenes, Deposited Doc., ONIITEKHIM 1051xn-D82, 1982. [all data]

Pilshchikov, V.A.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M., Dependence of equilibrium Compositions of Alkylation Products of Phenol by Isobutene upon Condition of Synthesis., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1981, 54, 2592. [all data]

Nesterova, T.N.; Rempel, R.D.; Pilshchikov, V.A.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., Equilibria in System Phenol-tert-Butyl Phenols., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 1663. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., A study of bromoethylbenzenes isomerization equilibrium, Deposited Doc., ONIITEKHIM 169xn-D80, 1980. [all data]

Kovzel, E.N.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Karaseva, S.Ya., A study of styrene and alpha-methylstyrene halohydrogenation reaction equilibria, Deposited Doc., ONIITEKHIM 2401-79, 1978. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Merdzhanov, V.R., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.4.Equili- brium Composition of Dibromo-2-Methylbutane Isomers., Deposited Doc., 1976, VINITI 454-76 1976. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I., Thermodynamics of Isomerisation of Diastereomers of 2,3-Dbromobutane and a Conformational Equilibrium., Zh. Strukt. Khim., 1975, 16, 545. [all data]

Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Rasskazova, L.I., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes., Deposited Doc., 1975, VINITI 983-75 1975. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N.; Nedoshivina, A.E., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.3.Isomerization of 1,4-,2,3- and 2,4-Dibromopentanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 862-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Nesterova, T.N., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.4.Isomeriza- tion of Dibromohexanes and Enthalpy of Formation of some C5-C10 Dibromo- alkanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 2108-74 1974. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Alenin, V.I.; Uskova, L.A., Investigation of Equilibria of Isomerization of Dibromoalkanes.1.Isomeriza- tion of 1,2-,1,3-,1,4-,1,5-Dibromopentanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 1313-74 1974. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.I., Equilibria of Isomerization of C3-C4 Monobromoalkanes in Liquid Phase., Deposited Doc., 1974, VINITI 2107-74 1974. [all data]

Alenin, V.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Strizhkov, V.N., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 2893. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Enthalpy of Formation of Dibromobutanes of Normal Structure., Zh. Fiz. Khim., 1973, 47, 2455. [all data]

Nesterova, T.N., Investigation of Isomeric Transformations of Mono- and Dibromobutanes., Ph.D. Thesis, 1973. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Borodenko, N.A., Investigation of Equilibria of Isomerisation of 2,3-and 2,3-dibromobutanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 16, 1216. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Equilibria of Isomerization of 1,2-,1,3-,1,4-Dichlorobutanes., Deposited Doc., 1973, VINITI 7684-73 1973. [all data]

Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N.; Kovaleva, T.V., Zh. Org. Khim., 1972, 8, 1560. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kovaleva, T.V., Investigation of Equilibria of Isomerization of 1,2-,1,3- 2,3-Dibromobu- tanes., Deposited Doc., 1972, VINITI 4988-72, 3 pp 1972. [all data]

Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Migacheva, E.G., Equilibria of Isomerisation of Optical Forms of 2,3-dibromobutane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 234. [all data]

Merdzhanov, V.P.; Nesterova, T.N.; Rozhnov, A.M.; Kuklev, A.M., Termodin. Org. Soed., 1982, No. 10, 65. [all data]

Nesterova, T.N.; Molova, T.A.; Pimerzin, A.A.; Merdzhanov, V.P., Transalkylation Equililbrium of Sterically Hindered Phenols, Termodinam. Organ. Soed. Gor'kii, 1986, 1986, 38-40. [all data]

Nesterova, T.N.; Malova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Kartavtseva, T.A., Study of CHemical Equilibrium in the tert-Butyl-p-cresols - p-cresol System, Deposited VINITI 4227-83 1983, 1983. [all data]

Pimerzin, A.A.; Nesterova, T.N.; Gulina, Yu.B., Analysis of alkylphenol mixtures containing meta- and para-isomers by gas liquid chromatography, J. Anal. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1985, 40, 4, 590-594. [all data]

Vodenkova, N.N.; Leol'ko, A.S.; Nesterova, T.N.; Levanova, S.V., Kovats indices and normal boiling points of alkylbenzenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 2005, 48, 10, 33-39. [all data]

Nesterov, I.A.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Tsvetkov, V.S., Thermodynamics of alkylbenzene sorption and evaporation. IV. Enthalpies of evaporation and thermodynamics chracteristics of sorption by stationary phases OV-101 and PEG-40M, Izvestia vysshikh uchebnykh zavedenii. Khimia i khimicheskaia tekhnologia (Chemistry and chemical technology), 2000, 43, 4, 39-45. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nesterova, T.N.; Pimerzin, A.A.; Rohznov, A.M., Dependence of retention indices of alkyl fluorobenzenes on temperature and structure of sorbates, Abstr. IX All-Union Conference on Gas Chromatography, Kuibyshev State University, Kuibyshev, 1987, 308. [all data]