Search Results

Search criteria:

Author:Nazmutdinov, A.G.

You may also wish to search for items by Nazmutdinov, A. and Nazmutdinov.

8 matching references were found.

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I. Yu, Vapour pressures and enthalpies of vaporization of alkylphenols, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1990, 22, 4, 365-377, https://doi.org/10.1016/0021-9614(90)90122-7 . [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.S.; Rozhnov, A.M., Termodin. Org. Soedin., 1986, 71. [all data]

Nesterova, T.N.; Nazmutdinov, A.G.; Tsvetkov, V.S.; Rozhnov, A.M.; Roshchupkina, I.Y., Vapour Pressures and Enthalpies of Vaporization of Alkylphenols., J. Chem. Thermodyn., 1990, 22, 365. [all data]

Nazmutdinov, A.G.; Nesterova, T.N.; Rempel, R.D., Liquid-vapor equilibrium in phenol-o-tert-butylphenol and o-tert-butylphenol-p-tert-butylphenol binary systems, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1988, 61, 1937. [all data]

Nazmutdinov, A.G.; Nesterova, T.N.; Pilshchikov, V.A.; Tsvetkov, V.S., Zh. Fiz. Khim., 1986, 60, 2844. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Vapor pressure and enthalpies of evaporation of some o-alkylphenols in Probl. Kalorim. Khim. Termodin. Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSR, Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2, p 228, 1984. [all data]

Tsvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Karaseva, S.Ya., Determination of saturated vapor pressure and calculations of vaporization heats of iso-propyl phenyl ether, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1984, Doc. No. 143 khp - 84, 1984. [all data]

Cvetkov, V.S.; Nazmutdinov, A.G.; Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M., Problemy Kalorimetrii I Chim. Termodinamika, Dokl. Na 10. Vsesojuz. Konf., Czrenogolovka, 228, 1984. [all data]