Search Results

Search criteria:

Author:Mitin, V.A.

You may also wish to search for items by Mitin, V. and Mitin.

3 matching references were found.

Kuznetsov, N.T.; Kir'yanov, K.V.; Mitin, V.A.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1986, 28, 709. [all data]

Kuznetsov, N.T.; Mitin, V.A.; Kir'yanov, K.V.; Sevast'yanov, V.G.; Bogdanov, V.A., Radiokhimiya, 1987, 29, 109. [all data]

Sevast'yanov, V.G.; Mitin, V.A.; Ryurikov, V.F., Thermodynamic properties of 1,2,5,6-dibenzocyclooctatetraene, uranocene and 1,1-dibutyluranocene in Vses. Konf. po Termodinamike Organicheskikh Soyedinenii, 4th, Kuibyshev, p 58, 1985. [all data]