Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Maslennikov, V.P.

You may also wish to search for items by Maslennikov, V. and Maslennikov.

2 matching references were found.

Selyakov, A.A.; Sheiman, M.S.; Spirina, I.V.; Maslennikov, V.P., Thermodynamic properties of iron nona- and dodecacarbonyl, Zh. Obshch. Khim., 1989, 59(5), 969-971. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Alyasov, V.N.; Tsvetkov, V.G.; Sheiman, M.S.; Buzulukov, V.I.; Maslennikov, V.P.; Aleksandrov, Yu.A., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 80.. [all data]