Search Results

Search criteria:

Author:Markovich, V.E.

You may also wish to search for items by Markovich, V. and Markovich.

4 matching references were found.

Golubkov, Y.V.; Kotenkova, N.V.; Repneva, T.G.; Markovich, V.E.; Papsueva, V.P., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 1666. [all data]

Golubkov, Y.V.; Repneva, T.G.; Shibarshina, V.T.; Farrell, D.W.; Markovich, V.E.; Papsueva, V.P., Liquid-vapor equilibrium in the methylene chloride + acetone system., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 2350-52. [all data]

Levchuk, L.N.; Golubkov, Y.V.; Shner, S.M.; Markovich, V.E.; Papsueva, V.P.; Repneva, T.G., Liquid-Vapor Equilibrium in the system 1-chloro-2-ethyhexane-2-ethyl-1- hexanol, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1976, 49, 655-657. [all data]

Kurdina, Z.G.; Markovich, V.E.; Sakharov, V.M., Gas chromatography of cyclic O-containing compounds in Gas chromatography, Issue # 10, NIITEKhim, Moscow, 1969, 128-133. [all data]