Search Results

Search criteria:

Author:Marenkova, L.I.

You may also wish to search for items by Marenkova, L. and Marenkova.

2 matching references were found.

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Tsvetnitskaya, S.I.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 99-104, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83175-4 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I., Thermochemistry of organosilicon compounds. VII. Permethylcyclosilazanes and 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, J. Organomet. Chem., 1996, 510, 263-5. [all data]