Search Results

Search criteria:

Author:Makarova

17 matching references were found.

Makarova, I.M.; Zakharenko, V.A.; Petrov, A.A., Neftekhimiya, 1967, 7, 491. [all data]

Arbuzova, G.G.; Porotikova, G.A.; Makarova, L.V., Solubility of acetylene in butyl and ethyl alcohols and in alcohol solutions containing a base., Sov. Chem. Ind. (Engl. Transl.), 1977, 9, 662. [all data]

Belousov, V.P.; Makarova, N.L.; Sabylin, I.I., Thermodynamic properties of the water + ethanol + dioxan ternary system at 25 c, Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 1055. [all data]

Belousov, V.P.; Makarova, N.L.; Chervyakov, N.I., Excess thermodynamic functions of the ethanol + dioxane system., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 1054. [all data]

Belousov, V.P.; Makarova, N.L., Thermodynamic properties of ethyl alcohol + water and dioxane + water systems, Mol. Fiz. Biofiz. Vodn. Sist., 1973, 1, 41. [all data]

Belousov, V.P.; Makarova, N.L.; Panov, M.Y., Heats of mixing of liquids x enthalpies of solution of propyl alcohol in water at 25, 50 and 75c, Vestn. Leningr. Univ., Fiz., Khim., 1971, No. 2, 158. [all data]

Belousov, V.P.; Makarova, N.L., Heats of mixing in ternary system water + ethanol + p-dioxan at 25c, Vestn. Leningr. Univ., Fiz., Khim., 1971, No. 2, 113-7. [all data]

Belousov, V.P.; Makarova, N.L., Heats of mixing of liquids: viii heats of mixing in ethyl alcohol - water, dioxane - water, and dioxane - ethyl alcohol binary systems, Vestn. Leningr. Univ., Fiz., Khim., 1970, No. 4, 101. [all data]

Matukhina, Elena V.; Shchegolikhina, Olga I.; Makarova, Natalia N.; Pozdniakova, Yulia A.; Katsoulis, Dimitris E.; Godovsky, Yuli K., New mesomorphic organocyclosiloxanes I. Thermal behaviour and mesophase structure of organocyclotetrasiloxanes, Liquid Crystals, 2001, 28, 6, 869-879, https://doi.org/10.1080/02678290110039930 . [all data]

Frolov, A.F.; Loginova, M.A.; Ustavshchikov, B.F.; Makarova, O.V., Liquid-liquid equilibrium in the methacrylic acid - water - trichloroethylene system, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1966, 39, 1805. [all data]

Frolov, A.F.; Loginova, M.A.; Ustavshchikov, B.F.; Makarova, O.V., Liquid-liquid equilibrium in systems methacrylic acid + water + trichloroethylene and methacrylic acid + water + dichloroethylene, Uch. Zap. Yarosl. Tekhnol. Inst., 1966, 9, 99-106. [all data]

Frolov, A.F.; Loginova, M.A.; Ustavshchikov, B.F.; Makarova, O.V., Liquid-liquid equilibrium in the system methacrylic acid-water-methyl methacrylate, Uch. Zap. Yaroslav. Tekhnol. Inst., 1966, 9, 107-12. [all data]

Lekhova, G.B.; Makarova, R.V.; Kushner, T.M.; Kharlampovich, G.D.; Serafimov, L.A., Azeotropy in binary and ternary systems comprising components of coal tar, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 285-286. [all data]

Zenkevich, I.G.; Eshchenko, A.Yu.; Makarova, S.V.; Vitenberg, A.G.; Dobryakov, Yu.G.; Utsal, V.A., Identification of the products of oxidation of quercetin by air oxygen at ambient temperature, Molecules, 2007, 12, 3, 654-672, https://doi.org/10.3390/12030654 . [all data]

Korenman, Ya.I.; Makarova, T.V., Extraction of 2-halophenols from aqueous solutions, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1974, 47, 1624-8. [all data]

Shcherbina, E.I.; Tenenbaum, A.E.; Makarova, Z.V.; Rudnitskaya, N.F., Phase equilibriums in ternary systems containing dimethyl sulfoxide as a solvent, Khim. Tekhnol. Topl. Masel, 1970, 15, 17-21. [all data]

Scherbina, E.I.; Tenenbaum, A.E.; Makarova, Z.V., Dimethyl sulfoxide as a solvent for the extraction of lower aromatic hydrocarbons, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Neft Gaz, 1969, 12, 1, 69-71. [all data]