Search Results

Search criteria:

Author:Lukyanova, V.A.

You may also wish to search for items by Lukyanova, V. and Lukyanova.

15 matching references were found.

Kozina, M.P.; Lukyanova, V.A.; Galchenko, G.L.; Deshchits, G.V.; Bardyshev, I.A., Enthalpies of combustion and formation of «alpha»- and «beta»-caran-3-ols, Vestsi Akad. Nauk BSSR, Ser. Khim. Nauk, 1980, 31-33. [all data]

Timofeeva, L.P.; Lukyanova, V.A.; Kozina, M.P.; Stepanova, N.V., Enthalpies of combustion and formation of some epoxides of cyclic alkenes, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, 1984, 1, 193-195. [all data]

Kozina, M.P.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Surmina, L.S., Enthalpies of combustion and formation of 2-phenylbicyclo[1,1,1]pentane-2-ol and 3-methyl-2-phenyl-butane-2-ol, Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1985, 283, 713-715. [all data]

Papina, T.S.; Kolesov, V.P.; Lukyanova, V.A.; Golovkov, V.F.; Chernov, C.A.; Vorobieva, V.P., The standard molar enthalpy of formation of 2,3-dichlorodibenzo-p-dioxin, J. Chem. Thermodyn., 1998, 30, 431-436. [all data]

Kolesov, V.P.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Kuznetsova, T.S.; Kozina, M.P., The thermochemistry of some polycyclic compounds, The Journal of Chemical Thermodynamics, 1998, 30, 12, 1455-1464, https://doi.org/10.1006/jcht.1998.0413 . [all data]

Papina, T.S.; Kolesov, V.P.; Lukyanova, V.A.; Boltalina, O.V.; Lukonin, A.Yu.; Sidorov, L.N., Enthalpy of Formation and C-F Bond Enthalpy of Fluorofullerene C 60 F 36, J. Phys. Chem. B, 2000, 104, 23, 5403-5405, https://doi.org/10.1021/jp000409a . [all data]

Papina, T.S.; Kolesov, V.P.; Lukyanova, V.A.; Boltalina, O.V.; Galeva, N.A.; Sidorov, L.N., The standard molar enthalpy of formation of fluorofullerene C60F48, J. Chem. Thermodyn., 1999, 31, 10, 1321-1328, https://doi.org/10.1006/jcht.1999.0544 . [all data]

Papina, T.S.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Kolesov, V.P., Standard enthalpies of formation of benzyl alcohol and «alpha»,«alpha»,. alpha.-trichlorotoluene, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 2148-51. [all data]

Lukyanova, V.A.; Kolesov, V.P.; Vorob'eva, V.P., Thermochemical properties of bis(1,1'-bicyclo[1,1,1]pentane), Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 2096-8. [all data]

Lukyanova, V.A.; Kozina, M.P., Enthalpy of formation of 1,1,4-trimethylcyclohexane, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 2094-5. [all data]

Kolesov, V.P.; Papina, T.S.; Lukyanova, V.A.; Golovkov, V.F., On standard enthalpies of formation of chlorinated dibenzo-p-dioxins, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 2233-4. [all data]

Lukyanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Timofeeva, L.P.; Kozina, M.P.; Kolesov, V.P.; Tarakanova, A.V., Standard heats of formation of diacetylene derivatives, Zh. Fiz. Khim., 1992, 66, 2031-5. [all data]

Lukyanova, V.A.; Timofeeva, L.P.; Kozina, M.P.; Kazimirchik, I.V.; Kotel'nikova, T.A., Enthalpies of formation of some polycyclic hydrocarbons, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 824. [all data]

Kozina, M.P.; Timofeeva, L.P.; Lukyanova, V.A.; Pimenova, S.M.; Kas'yan, L.I., Heats of formation of alicyclic epoxy compounds, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 1203. [all data]

Kozina, M.P.; Pimenova, S.M.; Lukyanova, V.A.; Surmina, L.S., Enthalpies of Combustion and Formation of 2-Phenylbicyclo[1.1.1] Pentan-2-ol and 3-Methyl-2-Phenylbutan-2-ol, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1985, 283, 3, 661. [all data]