Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Liu, Yi

You may also wish to search for items by Liu.

2 matching references were found.

Dong, Jia-Xin; Li, Qiang; Tan, Zhi-Cheng; Zhang, Zhi-Heng; Liu, Yi, The standard molar enthalpy of formation, molar heat capacities, and thermal stability of anhydrous caffeine, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 1, 108-114, https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.05.009 . [all data]

Yu, Hua-Guang; Tan, Zhi-Cheng; Liu, Yi; Lan, Xiao-Zheng; Xu, Fen; Huang, Xiao-Ming; Sun, Li-Xian, Standard enthalpy of formation and heat capacities of 3,5-di-tert-butylsalicylic acid, Thermochimica Acta, 2003, 404, 1-2, 89-95, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(03)00084-4 . [all data]