Search Results

Search criteria:

Author:Li, Li

You may also wish to search for items by Li.

3 matching references were found.

Tan, Zhi-Cheng; Sun, Li-Xian; Meng, Shuang-He; Li, Li; Xu, Fen; Yu, Ping; Liu, Bei-Ping; Zhang, Ji-Biao, Heat capacities and thermodynamic functions of p-chlorobenzoic acid, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2002, 34, 9, 1417-1429, https://doi.org/10.1016/S0021-9614(02)00165-9 . [all data]

Zhang, Ji-Biao; Tan, Zhi-Cheng; Gao, Xu-Guo; Meng, Shuang-He; Li, Li, Heat capacity and thermal decomposition of 1,6-bis(diphenylphosphino)hexane, Thermochimica Acta, 1998, 322, 2, 89-94, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(98)00494-8 . [all data]

Meng, Shuang He; Liang, Ping; Tan, Zhi Cheng; Song, Yong Ji; Li, Li; Wang, Lan, Heat capacity and thermodynamic properties of p-dimethylaminobenzaldehyde, Thermochimica Acta, 1999, 342, 1-2, 47-51, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(99)00315-9 . [all data]