Search Results

Search criteria:

Author:Levanova, s.V.

You may also wish to search for items by Levanova, s. and Levanova.

63 matching references were found.

Levanova, S.V.; Andreevskii, D.N., The equilibrium of 2-chlorobutane dehydrochlorination, Neftekhimiya, 1964, 4, 329-336. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.N.; Sedov, s.M.; Starkov, V.Ya., Dehydrobromination of 1,2-dibromoethane, Khimiya, 1969, 155-158. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Sedov, S.M.; Starkov, V.Ya.; Manzohos, V.N., Equilibrium reactions of dibromoethane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 62-65. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Bortnik, O.K., Isomerization of dibromoethylenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 1821-1823. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Rodova, R.M.; Erenburg, E.M., Equilibrium Transformation of 2,2-Dichlorobutane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1972, 46, 1230. [all data]

Rodova, R.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Porfir'eva, E.I., Reversible reactions of 2,3-dichlorobutane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1973, 47, 607. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., Thermodynamic calculation of the equilibrium composition of chlorobutene mixtures, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 1113-1114. [all data]

Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Garkushin, I.K., Dehydrochlorination of 1,1-dichlorobutane and isomerization of chlorobutenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 379-381. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Dvornikova, G.A.; Sadovnikova, S.L., Equilibrium of isomerization of dichloroethylenes, J. Appl. Chem. USSR, 1974, 47, 667-669. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Isomerisation of chlorobutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 41-43. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Plaksina, T.V.; Anisimova, Z.I., Dehydrohalogenation of some dihalo derivatives of isobutane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 1440-1441. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M.; Bshneva, L.I.; Talanov, A.I., Equilibrium of the vinylidene chloride-methylchloroform system, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1975, 42, 480-481. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M.; Khlestkov, A.I.; Pisarev, V.V., Liquid-phase hydrochlorination of symmetrical dichloroethylenes, J. Appl. Chem. USSR, 1975, 48, 1628-1631, In original 1574. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A., Liquid-phase dehydrochlorination of asymmetric tetrachloroethane, Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 2701-2702. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M., Equilibria in the reactions of vinyl chloride, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1976, 50, 1148. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtsev, V.A., Thermodynamic functions of bromobutenes, Deposited Doc., 1977, 1-6. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnev, A.M., Dehydrochlorination of 1,1-dichloro-3-methylbutane and geometric isomerization of chloromethylbutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 285. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtseva, T.A., The allyl rearrangement of chloromethylbutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 286. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Kudryavtsev, V.A., Thermodynamic functions of bromobutenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 270-271. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Tokarevskii, V.A., Dehydrochlorination of 2,2-dichloropentane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 285-286. [all data]

Shishinova, V.I.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., The isomerisation of halogenoalkenes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 52, 1065-1066. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic transformations of 1,2-chlorobromoethane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1979, 22, 533-535. [all data]

Levanova, s.V.; Bushneva, I.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A.; Aprelkin, A.S., Thermodynamic stability of chloroethanes in dehydrochlorination reactions, J. Appl. Chem. USSR, 1979, 52, 1439-1442. [all data]

Busheva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic reactions of 1,1-bromochloroethane, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1980, 54, 1403-1404. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M., Dehydrohalogenation of dihalomethylbutanes. 2., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1980, 23, 149-151. [all data]

Levanova, S.V., Use of additive systems for calculating the thermodynamic functions of haloalkenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1981, 24, 1213-1216. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Tereshkina, T.P.; Zabrodina, T.I., Thermocatalytic reactions of bromochloropropanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1983, 57, 1142-1146. [all data]

Levanova, S.V.; Yanshevskaya, I.V.; Asatryan, E.M.; Saakyan, N.L.; Kostand'yan, V.A.; Malkhasyan, A.Ts.; Martirosyan, G.T., Relationships of isomerization of the allylic type, J. Appl. Chem. USSR, 1986, 59, 790-793. [all data]

Zakharova, L.A.; Gul'neva, I.V.; Shestakov, G.K.; Temkin, O.N.; Levanova, S.V.; Martirosyan, G.T.; Malkhasyan, A.Ts.; Asatryan, E.M., Isomerization of dichlorobutenes, Kinet. Catal., 1991, 32, 1190-1194, In original 1332. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Dvornikova, G.A.; Sadovnikova, S.L., J. Appl. Chem. USSR, Engl. Transl., 1974, 47, 667. [all data]

Efimova, A.A.; Pashchenko, L.L.; Varushchenko, R.M.; Krasnyh, E.; Levanova, S.V., The thermodynamics of vaporization of ethyl tert-butyl ether, isobutyl tert-butyl ether, and di-isopropyl ether, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 1, 142-147, https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.05.007 . [all data]

Lipp, S.V.; Krasnykh, E.L.; Levanova, S.V., Saturated vapor pressures and the enthalpies of vaporization of dicyclohexyl esters of dicarboxylic acids, Russ. J. Phys. Chem. A, 2008, 82, 12, 2025-2029, https://doi.org/10.1134/S0036024408120091 . [all data]

Levanova, S.V.; Garber, T.E.; Andreyevskii, D.N., Vapor Pressures and Approximate Values of Thermodynamic Functions of Liquid Alkyl Halides, Neftekhimya, 1967, 7, 286. [all data]

Levanova, S.V.; Andreevskii, D.N., Equilibria of Reaction of Dehydrochlorination of 2-Chlorobutane., Neftekhimiya, 1964, 4, 329. [all data]

Levanova, S.V.; Andreevskii, D.N., Neftekhimiya, 1964, 4, 447. [all data]

Levanova, S.V.; Andreevskii, D.N., Thermodynamics of the dehydrochlorination of tert butyl Chloride, Neftekhimiya, 1964, 4, 477-80. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Tereshkina, T.P.; Zabrodina, T.I., Thermocatalytic Transformations of Chlorobromopropanes., Zh. Fiz. Khim., 1983, 57, 1876. [all data]

Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V., Equilibrium Compositions of Dehydrochlorination Products of Chloroderiva- tives of Aliphatic Hydrocarbons., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1982, 55, 950. [all data]

Levanova, S.V.; Shishinova, V.I.; Meged, V.M., Equilibrium Compositions of Isomeric Mixtures of CHloroalkanes, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1982, 55, 484. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Isomerisation of Halogenmethylbutenes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 710. [all data]

Meged, V.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Dehydrohalogenation of Digalogenbutanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1980, 23, 2, 149. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermocatalytic Transformations of 1,1-Chlorobromoethane., Zh. Fiz. Khim., 1980, 54, 2461. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A.; Aprelkin, S.A., Thermodynamic Stability of Chloroethanes in Reactions of Dehydrochlorina- tion., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 1513. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Shishinova, V.I., To Dehydrohalogenation of Halogenderivatives of Alkanes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 387. [all data]

Bushneva, L.I.; Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M., Thermodynamic Transformations of 1,2-Chlorobromoethane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1979, 22, 533. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Treger, Yu.A., To Dehydrochlorination of 1,2-Dichloroethane and 1,1,2-Trichloroethane., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1976, 49, 2573. [all data]

Levanova, S.V.; Bushneva, L.I.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Treger, Yu.A., Dehydrochlorination of Unsymmetric Tetrachloroethane in Liquid Phase., Zh. Fiz. Khim., 1976, 50, 2701. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., To Dehydrochlorination of some C3-C4 Dichloroalkanes., Deposited Doc., 1976, VINITI 469-76 1976. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A.; Shishinova, V.I., Dehydrobromination of some Dibromobutanes., Deposited Doc., 1976, VINITI 1562-76 1976. [all data]

Levanova, S.V.; Treger, Yu.A.; Velichko, S.M.; Rozhnov, A.M., Investigation of Equilibrium Transformations of Vinyl Chloride., Deposited Doc., 1976, VINITI 1201-76 1976. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M., Investigation of Isomerisation of Dichlorobutenes., Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 76. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Plaksina, T.V.; Anisimova, Z.I., Deposited Doc., 1975, VINITI 1658-75 1975. [all data]

Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Garkushin, I.K., Investigation of Dehydrochlorination of 1,1-Dichlorobutane and Isomerisation of Chlorobutenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17. [all data]

Rozhnov, A.M.; Levanova, S.V.; Dvornikova, G.A.; Sadovnikova, S.L., Equilibria of Isomerisation of Dichloroethylenes., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1974, 47, 661. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., Dehydrochlorination of 1,3-Dichlorobutane., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 1263. [all data]

Levanova, S.V.; Rodova, R.M.; Rozhnov, A.M.; Shevtsova, L.A., Thermodynamic Calculations of Equilibrium Compositions of Chlorobutane Mixtures., Deposited Doc., 1974, VINITI 863-74 1974. [all data]

Rodova, R.M.; Levanova, S.V.; Shevtsova, L.A.; Rozhnov, A.M.; Porfirieva, E.I., Investigation of Equilibrium Transformation of 2,3-Dichlorobutane., Deposited Doc., 1972, VINITI 5328-72 1972. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Bortnik, O.A., Investigation of Isomerization of Dibromoethylenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 1821. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Rodova, R.M.; Erenburg, E.M., Investigation of Equilibrium Transformation of 2,2-Dichlorobutane., Deposited Doc., 1972, VINITI 4355-72 1972. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Sedov, S.M.; Starkov, V.Y.; Manzhos, V.N., Equilibrium Transformations of Dibromoethane., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1970, 13, 62-5. [all data]

Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Rodova, R.M.; Erenburg, E.M., Investigation of Equilibrium Transformation of 2,2-Dichlorobutane, Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 2147-8. [all data]

Lipp, S.V.; Krasnykh, E.L.; Levanova, S.V., Retention indices of symmetrical dicarboxylic acid esters, Rus. J. Anal. Chem., 2008, 63, 4, 349-352, https://doi.org/10.1134/S1061934808040072 . [all data]

Vodenkova, N.N.; Leol'ko, A.S.; Nesterova, T.N.; Levanova, S.V., Kovats indices and normal boiling points of alkylbenzenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol., 2005, 48, 10, 33-39. [all data]