Search Results

Search criteria:

Author:Larina, V.N.

You may also wish to search for items by Larina, V. and Larina.

22 matching references were found.

Babinkov, A.G.; Nistratov, V.P.; Larina, V.N.; Shvetsova, K.G.; Sapozhnikov, V.N.; Zhilitskaya, O.M., Thermodynamic properties of adipic acid, Termodin. Org. Soedin., 1979, 28-33. [all data]

Larina, V.N.; Novoselova, N.V., Heat of combustion of polycarbonate and 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane, Termodin. Organ. Soedin., 1982, 110-112. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Karataev, E.N.; Deryagina, E.N., Thermochemistry of organic tellurium compounds, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1988, 62, 1623-16. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Karataev, E.N.; Stankevich, V.K., Thermochemistry of dimethyl and divinyl selenides, Metalloorg. Khim., 1988, 1, 1102-11. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Leonov, R.M.; Solov'eva, G.V., Thermochemistry of some tris(cyclopentadienyl) compounds of uranium, Radiokhimiya, 1989, 31, 38-40. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Babinkov, A.G.; Shvetsova, K.G.; Larina, V.N., Thermodynamic properties of polybutyleneglycol adipate, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 743-747. [all data]

Domracheva, L.G.; Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.V.; Larina, V.N.; Suvorova, O.N.; Domrachev, G.A., Thermodynamics and molecular dynamics of some ferrocene derivatives, Russ Chem Bull, 1999, 48, 9, 1647-1655, https://doi.org/10.1007/BF02494807 . [all data]

Kozlova, M.S.; Markin, A.V.; Larina, V.N.; Domracheva, L.G.; Sheiman, M.S.; Karyakin, N.V., The thermodynamic properties of bis-(η5-cyclopentadienylirondicarbonyl), Russ. J. Phys. Chem. A, 2008, 82, 12, 1993-1998, https://doi.org/10.1134/S0036024408120030 . [all data]

Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kozlova, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N.; Smirnov, A.S., Russ. J. Phys. Chem., 2002, 76, 7, 1061. [all data]

Kozlova, G.P.; Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N.; Smirnov, A.S., Zh. Fiz. Khim., 2003, 77, 1, 30. [all data]

Kozlova, M.S.; Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Russ. J. Phys. Chem., 2002, 76, 7, 1068. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Karataev, E.N.; Deryagina, E.N., Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 3108. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Larina, V.N.; Kamelova, G.P., The thermodynamic properties of diphenyl telluride, Zh. Fiz. Khim., 1996, 70, 8, 1359. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Thermodynamics of diamyl tellurides, Zh. Obshch. Khim., 1994, 64, 7, 1085. [all data]

Karyakin, N.V.; Kozlova, M.S.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Zh. Fiz. Khim., 2003, 77, 8, 1375. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Kuznetsov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Filatov, I.Yu., Thermochemistry of hexamethoxyuranium and uranium tetraacetylacetonate and hafnium tetraacetylacetonate, Vysokochist. Veshchestva, 1991, 1, 194. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Larina, V.N.; Kamelova, G.P., Russ. J. Phys. Chem., 1996, 1261. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Leonov, M.R.; Solov'eva, G.V., Radiokhimiya, 1989, 31, 38. [all data]

Tel'noi, V.I.; Larina, V.N.; Kuznetsov, N.T.; Sevast'yanov, V.G.; Krasnodubskaya, S.V.; Filatov, I.Yu., Vysokochist. Veshchestva, 1991, 194.. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Larina, V.N.; Karataev, E.M., Thermochemistry of organoselenium and organotellurium compounds, Termodin. Org. Soedin., 1989, 1989, 3-9. [all data]

Rabinovich, I.B.; Babinkov, A.G.; Nistratov, V.P.; Shvetsova, K.G.; Larina, V.N., Thermodynamic properties of polybutyleneglycol adipate, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 743-747. [all data]

Babinkov, A.G.; Nistratov, V.P.; Larina, V.N.; Shvetsova, K.G.; Sapozhnikov, V.N.; Zhilitskaya, O.M., Thermodynamic properties of aclipic acid., Termodin. Org. Soedin., 1979, No. 8, 28. [all data]