Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Kuznetsov, V.M.

You may also wish to search for items by Kuznetsov, V. and Kuznetsov.

4 matching references were found.

Kuznetsov, V.M.; Malakhov, A.I., Study of viscosity of compressed liquid by the oscillating string method. Viscosity of argon, Teplofiz. Svoistva Veshchestv Mater., 1990, No. 29, 145-53. [all data]

Kozlov, A.D.; Kuznetsov, V.M.; Mamonov, Y.V.; Altunin, V.V.; Sukhov, V.I.; Arinin, A.F., Dynamic viscosity and thermal conductivity at temperature from 220 to 1000 k and pressure from corresponding to rarefied gas state to 100 MPa in Tables of Standard Reference Data. Carbon Dioxide, GSSSD 110-87, Standards Publ., Moscow, 1987. [all data]

Kozlov, A.D.; Kuznetsov, V.M.; Mamonov, Y.V.; Sukhov, V.I.; Arinin, A.F., Dynamic Viscosity and Thermal Conductivity at Temperatures from 91 to 1000 K and Pressures from Corresponding to Rarefied Gas to 100 MPa. in Tables of Standard Reference Data. Methane, GSSSD 94-86, Standards Publ., Moscow, 1986. [all data]

Kuznetsov, V.M., Razrabotka metoda sovmestnoy obrabotki opytnykh dannykh i primenenie ego dlia polucheniya soglasovannykh uravnenii ravnovesnykh i neravnovesnykh svoystv umerenno szhatykh gasov, Ph.D. Thesis, MEI, Moscow, 1980. [all data]