Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Kupriyanov, V.F.

You may also wish to search for items by Kupriyanov, V. and Kupriyanov.

7 matching references were found.

Ur'yash, V.F.; Kupriyanov, V.F.; Kokurina, N.Yu.; Smirnov, A.G.; Kuleshova, T.M., Russ. J. Gen. Chem., 2000, 70, 5, 719. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Alyasov, V.N.; Tsvetkov, V.G.; Sheiman, M.S.; Buzulukov, V.I.; Maslennikov, V.P.; Aleksandrov, Yu.A., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 80.. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Tsvetkov, V.G., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 23, 1410. [all data]

Kupriyanov, V.F.; Tsvetkov, V.G., Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1978, 23, 2547. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Krylov, V.A.; Krasnov, V.L., Thermochemistry of solutions of some oxygen and halogen com- pounds of sulfur with organic substances., Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 201-3. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Klimin, B.V., Enthalpies of mixing of bromine with certain substances, Zh. Obshch. Khim., 1977, 47, 729-31. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Kupriyanov, V.F.; Novoselova, N.V.; Bychtov, V.T.; Rabinovich, I.B., Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 91. [all data]