Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Koshel'kov, V.A.

You may also wish to search for items by Koshel'kov, V. and Koshel'kov.

6 matching references were found.

Ovsyannikova, V.V.; Belugin, V.F.; Koshel'kov, V.A.; Stepachev, O.A., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58, 694. [all data]

Yakushina, L.K.; Koshel'kov, V.A., Liquid-vapor equilibrium in the system p-xylene + ethyl alcohol, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1976, 49, 658. [all data]

Timofeev, V.S.; Aristovich, V.Yu.; Sabylin, I.I.; Koshel'kov, V.A.; Pavlenko, T.G.S., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 1219. [all data]

Koshel'kov, V.A.; Pavlenko, T.G.; Timofeev, V.S.; Serafimov, L.A., Phase equilibriums in the water + aliphatic alcolhols (c(1)-c(3)) paraffinic hydrocarbons (c(6)-c(10)) systems., Tr. Altai. Politekh. Inst. im. I. I. Polzunova, 1974, No. 41, 74-83. [all data]

Koshel'kov, V.A.; Pavlenko, T.G.; Titova, V.N.; Timofeev, V.S.; Serafimov, L.A., Tr. Altai. Politekh. Inst. im. I. I. Polzunova, 1974, 41, 84. [all data]

Koshel'kov, V.A.; Grudinina, T.A.; Pavlenko, T.G.; Timofeev, V.S.; Serafimov, L.A., Phase equilibrium in methanol + propanol + butanol, ethanol + propanol + butanol, and ethanol + propanol + water mixtures., Tr. Inst. - Mosk. Inst. Tonkoi Khim. Tekhnol. im. M. V. Lomonosova, 1971, 1, 44-8. [all data]