Search Results

Search criteria:

Author:Korol'kov, A.V.

You may also wish to search for items by Korol'kov, A. and Korol'kov.

3 matching references were found.

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Korol'kov, A.V.; Karaseva, S.Y., Enthalpies of formation of 2-methyl-2-ethoxypropane and 2-ethyl-2-ethoxypropane from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1995, 27, 751-753. [all data]

Korol'kov, A.V.; Rozhnov, A.M.; Alenin, V.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium in the synthesis of ethyl cumyl ether from ethanol and α-methylstyrene, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1991, 34, 70-73. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Korol'kov, A.V.; Karaseva, S.Ya.; Miroshnichenko, E.A.; Korchatova, L.I., Enthalpies of formation of 2-methyl-2-ethoxypropane and 2-ethyl-2- ethoxypropane from equilibrium measurements, J. Chem. Thermodyn., 1995, 27, 751-3. [all data]