Search Results

Search criteria:

Author:Korkoshko, I.V.

You may also wish to search for items by Korkoshko, I. and Korkoshko.

Only one matching reference was found.

Timoshenko, M.M.; Korkoshko, I.V.; Kleimenov, V.T.; Petrachenko, N.E.; Chizhov, Y.V.; Ryl'kov, V.V.; Akopyan, M.E., Ionization potentials of rhodamine dyes, Dokl. Phys. Chem., 1981, 260, 138. [all data]