Search Results

Search criteria:

Author:Konstantinov, S.G.

You may also wish to search for items by Konstantinov, S. and Konstantinov.

6 matching references were found.

Baglai, A.K.; Baev, A.A.; Belousov, V.P.; Beregovykh, V.V.; Grushenko, M.M.; Gurarii, L.L.; Konstantinov, S.G.; Kostyushko, Yu.L.; Kuleshov, G.G.; Pasechnik, N.I.; Petrashkevich, R.I.; Podkovyrov, A.I.; Sitnov, A.A.; Shishko, M.A.; Shulgin, I.L., Investigation of the physico-chemical characteristics of substances utilized in the synthesis of vitamins A and E, Khim. Farm. Zhur., 1984, 18, 1013-1019. [all data]

Grabik, T.D.; Konstantinov, S.G.; Dudchik, G.P.; Polyachenok, O.G., Russ. J. Phys. Chem., 1978, 52, 894. [all data]

Konstantinov, S.G.; Dudchik, G.P.; Polyachenok, O.G., Fugacity change in the row of rare earth «beta»-diketonates in Teoreticheskaya i Prikladnaya Khimiya .beta.-Diketonatov Metallov., Moscow, p 148, 1985. [all data]

Konstantinov, S.G.; Dudchik, G.P.; Korsun, V.P.; Polyachenok, O.G.; Kostromina, N.A., Fugacity and thermal stability of rare earths dipivaloylmethanates in Problemy Khimii i Primeneniya .beta.-Diketonatov Metallov, Moscow, p 143, 1982. [all data]

Konstantinov, S.G.; Dudchik, G.P.; Korsun, V.P.; Polyachenok, O.G., Saturated vapor pressure and thermodynamics of vaporization of dipivaloylmethanates of some rare earths, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1980, Doc. No. 672 khp - 80, 1980. [all data]

Konstantinov, S.G.; Dudchik, G.P.; Polyachenok, O.G., Thermodynamics of vaporization of rare earth dipivaloylmethanoates in Vses. Konf. po Kalorimetrii i Khim. Termodinamike, 8th, Ivanovo, p 337, 1979. [all data]