Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Konstantinov, I.I.

You may also wish to search for items by Konstantinov, I. and Konstantinov.

36 matching references were found.

Zhuravlev, E.Z.; Serukhina, S.Ya.; Konstantinov, I.I., Heats of combustion of certain phenylcarbamate esters (carbanilates), J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1965, 38, 2775-2776. [all data]

Selivanov, V.D.; Konstantinov, I.I., Correction of the heat of combustion of diphenylmethane-4,4'-diisocyanate, J. Appl. Chem., 1970, 43, 2600-2601. [all data]

Konstantinov, I.I.; Selivanov, V.D.; Melent'eva, T.I., Heats of phosgenation of aniline, 2,4-tolylenediamine, and 4,4'-diaminodiphenylmethane, J. Appl. Chem. USSR, 1975, 48, 2172-2173. [all data]

Selivanov, V.D.; Konstantinov, I.I., Thermochemistry of chloroaryl isocyanates, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1975, 49, 620-621. [all data]

Selivanov, V.D.; Konstantinov, I.I., Thermochemistry of chloro substituted arylisocyanates, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1056-10. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Selivanov, V.D.; Mulyanov, P.V.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 4,4'-dicyclohexylmethane diisocyanate, J. Appl. Chem. USSR, 1975, 1137-1139. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melen'teva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of ethyl-m-phenylene diisocyanate, J. Appl. Chem. USSR, 1977, 50, 1932-1934. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melent'eva, T.I.; Mulyanov, N.B.; Kormushechkina, A.I.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 3-chloro-4-methylaniline and 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, Deposited Document, SPSTL 651 Khp-D80. Chem. Abst. 97:12145s, 1982, 1. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melent'eva, T.I.; Mulyanov, N.B.; Kormushehkina, A.I.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, Deposited Document, SPSTL 651 Khp-D80. Chem. Abst. 97-12145s, 1980, 1-15. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melent'eva, T.L.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 2032. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Konstantinov, I.I., Zh. Prikl. Khim., 1968, 41, 5, 1170. [all data]

Konstantinov, I.I.; Zhuravlev, E.Z.; Teplova, Z.G., Zh. Prikl. Khim., 1967, 40, 5, 1084. [all data]

Konstantinov, I.I.; Selivanov, V.D.; Melent'eva, T.I., Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1058. [all data]

Konstantinov, I.I.; zhuravlev, E.Z.; Tenrova, Z.G., Some Physico-Chemical Properties of n-Chlorophenyl Isocyanate and 3,4-Dichlorophenylisocyanate, Zh. Prikl. Khim. (Moscow), 1967, 40, 1084-1087. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Konstantinov, I.I., Some Physicochemical Properties of Chlorohexylisocyanate, Zh. Prikl. Khim. (Moscow), 1968, 41, 1170-1172. [all data]

Konstantinov, I.I.; Zhuravlev, E.S.; Teplova, Z.G., Some physicochemical properties of p-chlorophenyl isocyanate and 3,4- dichlorophenyl isocyanate, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1967, 40, 1084-7. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Serukhina, S.Ya.; Konstantinov, I.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1965, 38, 2855-6. [all data]

Wiegeleben, A.; Demus, D.; Konstantinov, I.I., Calorimetric Studies on Liquid Crystalline 3-Hydroxy-4-propionylphenyl 4'-n-Decyloxy Benzoates, Z. Chem., 1983, 23, 339-40. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melenteva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 2,5-diisocyanotoluene, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1982, Doc. No. 381 khp - 82, 1982. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melenteva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 3-chloro-4-methylaniline and 3-chloro-4- methylphenyl isocyanate, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1980, Doc. No. 651 khp - 80, 1980. [all data]

Konstantinov, I.I.; Kormushechkina, A.I.; Melenteva, T.I., Vapor pressure and heats of dissociation of 2,4-toluene- and 4,4'- diphenylmethane- diaminochlorohydrates, Deposited Doc. ONIITEkhim Cherkassy, 1980, Doc. No. 581 khp - 80, 1980. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melenteva, T.I.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Bogdanova, T.M.; Konstantinov, I.I., Physiochemical properties of ethyl-m-phenylene diisocyanate, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 2032-35. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Selivanov, V.D.; Mulyanov, P.V.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of 4,4'-dicyclohexylmethane diisocyanate, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1975, 48, 1137. [all data]

Selivanov, V.D.; Konstantinov, I.I., Thermochemistry of chloro substituted arylisocyanates, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1056. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Konstantinov, I.I., Physicochemical properties of n-octadecyl isocyanate, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1974, 47, 956. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Pereslegina, L.S.; Melenteva, T.I.; Voronina, T.I.; Konstantinov, I.I., Some physicochemical properties of (m-isopropenyl)-alpha, alpha- dimethylbenzyl isocyanate, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1972, 45, 471. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Konstantinov, I.I., Refraction, density, and viscosity of o-chlorophenyl and alpha-naphthyl isocyanates, J. Appl. Chem. USSR (Engl. Transl.), 1970, 43, 859. [all data]

Selivanov, V.D.; Konstantinov, I.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1970, 43, 2565. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Konstantinov, I.I., Some physicochemical properties of chlorohexyl isocyanate, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1968, 41, 1170-2. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Serukhina, S.Ya.; Kutuzova, N.V.; Tupitsin, G.I.; Konstantinov, I.I., Influence of temperature on the solubility of p-chloroaniline and 3,4- dichloroaniline in certain organic solvents, Zh. Prikl. Khim, 1968, 41, 1581-5. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Serukhina, S.Ya.; Krupnova, L.I.; Zheltova, A.V.; Konstantinov, I.I., Surface Tension, Viscosity, and Density of the Binary Systems Aniline-Chlorobenzene and m-Chloroaniline-Chlorobenzene, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1967, 40, 1854-6. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Zolotarevskaya, N.N.; Tupitsin, G.I.; Kutuzova, N.V.; Konstantinov, I.I., Heats of mixing for isopropyl alcohol with some organic solvents, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1967, No. 1, 41. [all data]

Selivanov, V.D.; Melenteva, T.I.; Tsigin, B.M.; Konstantinov, I.I., Tr. Nauch.-Issled. Pr. Inst. Azot. Prom. i Prod. Org. Sint., 1974, 28, 29. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Mulyanov, P.V.; Kormushechkina, A.I.; Konstantinov, I.I., Khim. i Tekhnol. Prod. Org. Sint., Tr. GIAP, Moskva, 1975, 34, 21. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Selivanov, V.D.; Mulyanov, P.V.; Konstantinov, I.I.; Bogdanova, T.M., Khim. i Tekhnol. Prod. Org. Sint., Tr. GIAP, Moskva, 1975, 34, 13. [all data]

Zhuravlev, E.Z.; Melenteva, T.I.; Pereslegina, L.S.; Serukhina, S.Ya.; Konstantinov, I.I., Azot. Prom., 1971, No. 1, 32. [all data]