Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Kolesnikov, I.M.

You may also wish to search for items by Kolesnikov, I. and Kolesnikov.

7 matching references were found.

Ismailov, R.G.; Kolesnikov, I.M.; Guseinov, N.I.; Mamedaliev, G.M.; Ahev, S.M.; Guseinov, R.I.; Salashchenko, V.A., Kinetics of the alkylation of ethylbenzene by propylene, Dokl. Akad. Nauk Az. SSR, 1971, 27, 29-35. [all data]

Raskina, A.D.; Suvorov, B.A.; Zetkin, V.I.; Kolesnikov, I.M.; Zakharov, E.V., Calculation of thermodynamic data for reactions of carbon disulfide chlorination, J. Appl. Chem. USSR, 1972, 45, 683-685. [all data]

Kolesnikov, I.M.; Poteryakhin, V.A.; Rakhimkulov, A.G.; Sabitova, V.F.; Pavlychev, V.N.; Rakhimkulov, A.G., Hydrogenation of furfural over an aluminum - copper catalyst, J. Anal. Chem. USSR, 1981, 54, 1837-1840. [all data]

Zetkin, V.I.; Kolesnikov, I.M.; Zakharov, E.V.; Dzhagatspanyan, R.V., Solubility of chlorine and hydrogen chloride in certain nitro-compounds, Khim. Prom-st. (Moscow), 1966, 42, 624. [all data]

Marshtupa, V.P.; Babin, E.P.; Kolesnikov, I.M.; Maryshkina, L.I.; Borodina, Z.S., The Solubility of Propylene in Aromatic Hydrocarbons, Khim. Prom-st. (Moscow), 1965, 41, 585-7. [all data]

Panchenkov, G.M.; Kolesnikov, I.M.; Budge, A.H., Thermodynamics of the Transalkylation of Benzene by Diisopropylbenzenes in the Gas Phase, Tr. Mosk. Inst. Neftekhim. i. Gaz. Prom., 1962, No. 37, 24-8. [all data]

Raskina, A.D.; Zetkin, V.I.; Zakharov, E.V.; Kolesnikov, I.M.; Kosorotov, V.I., Solubility of chlorine in carbon disulfide and in its chlorination products, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1972, 45, 1333-4. [all data]