Search Results

Search criteria:

Author:Kol'yakova, G.M.

You may also wish to search for items by Kol'yakova, G. and Kol'yakova.

8 matching references were found.

Bragin, G.P.; Karapet'yants, M.Kh.; Goncharov, A.K.; Kol'yakova, G.M., Tr. Mosk. Khim. Tekhnol. Inst., 1972, 71, 10. [all data]

Goncharov, A.K.; Karapet'yants, M.K.; Kol'yakova, G.M., Russ. J. Phys. Chem., 1970, 44, 3, 466. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Gladyshev, E.N.; Vyazankin, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 204, 2, 356. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Vyazankin, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 1, 111. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Zorina, E.N., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1973, 209, 616. [all data]

Kol'yakova, G.M.; Rabinovich, I.B.; Vyazanken, N.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1971, 200, 735. [all data]

Tsvetkov, V.G.; Alexsandrov, Y.A.; Glushakova, V.N.; Skorodumova, N.A.; Kol'yakova, G.M., Zh. Obsh. Khim., 1980, 50, 256. [all data]

Goncharov, A.K.; Karapet'yants, M.Kh.; Kol'yakova, G.M., Zh. Fiz. Khim., 1970, 44, 832. [all data]