Search Results

Search criteria:

Author:Klyuev, N.A.

You may also wish to search for items by Klyuev, N. and Klyuev.

8 matching references were found.

Klyuev, N.A.; Shurukhhin, Y.V.; Grandberg, I.I.; Yakushchenko, I.K.; Bolubitskii, A.E., Stereospecific fragmentation of 1-methyl-1,2-diarylcyclopropanes, J. Org. Chem. USSR, 1981, 17, 556. [all data]

Rusinov, V.L.; Ulomskii, E.N.; Klyuev, N.A.; Orlov, V.M.; Shorshnev, S.V.; Chupakhin, O.N., Nitroazines. 19. Prototropic tautaumerism in 6-nitro-7-oxo-4,7-dihydro-1,2,4-triazolo[5,1-c][1,2,4]triazines, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1992, 11, 1555. [all data]

Klyuev, N.A.; Povstyanoi, M.V.; Orlov, V.M.; Gnidets, V.P.; Kruglenko, V.P., Study of the prototropic tautomerism in the 1,2,4-triazino[2,3-1]benximidazol-(4H)-3-one system, Khim. Geterotsikl. Soedin., 1992, 937-943. [all data]

Kurapov, P.B.; Klyuev, N.A.; Tyulin, V.I., Potential function for the internal rotation of biphenyl, Teor. Eksp. Khim., 1988, 24, 197. [all data]

Kurapov, P.B.; Klyuev, N.A.; Tyulin, V.I., Potential funtions of internal rotation in symmetrical ortho-unsubstituted biphenyls, Zh. Strukt. Khim., 1987, 28, 56. [all data]

Kurapov, P.B.; Klyuev, N.A.; Tyulin, V.I., J. Struct. Chem. (Engl. Transl.), 1987, 28, 508. [all data]

Zamureenko, V.A.; Klyuev, N.A.; Dmitriev, L.B.; Grandberg, I.I.; Esvandzhiya, G.A., Essential oil composition of Salvia garedshii - terpenoids and sesquiterpene hydrocarbons, Chem. Nat. Compd. (Engl. Transl.), 1984, 20, 66, 681-683, https://doi.org/10.1007/BF00580021 . [all data]

Prikhod'ko, A.B.; Klyuev, N.A.; Volkovich, S.V.; Emets, T.I.; Petrenko, V.V.; Dolya, E.V., Component composition od the essential oil of Thymus dimorphus, Chem. Nat. Comp., 1999, 35, 1, 46-51, https://doi.org/10.1007/BF02238208 . [all data]