Search Results

Search criteria:

Author:Klyuchnikov, V.A.

You may also wish to search for items by Klyuchnikov, V. and Klyuchnikov.

18 matching references were found.

Gadzhiev, S.N.; Klyuchnikov, V.A.; Lobanov, G.A.; Kerimov, K.K.; Kuznetsov, A.G.; Martynovskaya, L.N., Calorimetric combustion of organosilicon compounds with benzoyl peroxide, Vses. Konf. Kalorim. Rasshir. Tezisy Dokl 7th, 1977, 1, 114-119. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvets, G.N., Thermochemical evaluation of the interaction between silicon and sulfur atoms in [(organylthio)alkyl]trialkoxysilanes, Raschetnye Metody Fiz. Khim., 1985, 43-47. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A., New method for the calculation of enthalpies of formation of the organic compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 295, 1405-14. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Kolabin, S.N.; Shvets, G.N.; Varusin, P.I.; Deryagina, E.N.; Korchevin, N.A.; Tsvetnitskaya, S.I., Thermochemical properties of diorganyl chalcogenides and dichalcogenides RMnR(M = S, Se, Te; n = 1, 2)., Dokl. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1989, 307, 650-653, In original 1139. [all data]

Voronkov, M.G.; Baryshok, V.P.; Klyuchnikov, V.A.; Korchagina, A.N.; Pepekin, V.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 359, 2, 169-177, https://doi.org/10.1016/0022-328X(89)85426-9 . [all data]

Voronkov, M.G.; Baryshok, V.P.; Klyuchnikov, V.A.; Danilova, T.F.; Pepekin, V.I.; Korchagina, A.N.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1988, 345, 1-2, 27-38, https://doi.org/10.1016/0022-328X(88)80231-6 . [all data]

Voronkov, M.G.; Sorokin, M.S.; Klyuchnikov, V.A.; Shvetz, G.N.; Pepekin, V.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1989, 359, 3, 301-313, https://doi.org/10.1016/0022-328X(89)88094-5 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Tsvetnitskaya, S.I.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 99-104, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83175-4 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Sokolova, E.V.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Korchagina, A.N.; Gussel'nikov, L.E.; Volkova, V.V., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 401, 3, 245-248, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)86222-C . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Mironenko, E.V.; Shvets, G.N.; Danilova, T.F.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 91-97, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83174-3 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Kolabin, S.N.; Shvets, G.N.; Varushin, P.I.; Deryagina, E.N.; Korchevin, N.A.; Tsvetnitskaya, S.I., Thermochemical properties of dialkyl chalcogenides and dichalcogenides RMnR (M = sulfur, selenium, tellurium; n = 1, 2), Dokl. Akad. Nauk SSSR, Phys. Chem., 1989, 307, 5, 1139. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Danilova, T.F.; Voronkov, M.G.; D'yakov, V.M., Dokl. Phys. Chem., 1985, 281, 373. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I., Thermochemistry of organosilicon compounds. VII. Permethylcyclosilazanes and 1,1,3,3-tetramethyldisilazane, J. Organomet. Chem., 1996, 510, 263-5. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Mironenko, E.V.; Shvets, G.N.; Danilova, T.F.; Khudobin, Y.I., Thermochemistry of organosilicon compounds. V. Thermochemical properties of perorganyloligocyclosiloxanes, J. Organomet. Chem., 1991, 406, 91-7. [all data]

Sokolova, E.V.; Danilova, T.F.; Shvec, G.N.; Guselnikov, L.E.; Volkova, V.V.; Klyuchnikov, V.A.; Voronkov, M.G., Thermochemical properties of monosilacyclobutanes, Metalloorg. Khim., 1991, 4, 97. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvec, G.N.; Martynovskaya, L.N.; Voronkov, M.G.; Sorokin, M.S., Thermodynamic study of cystalline 1-(organylthioalkyl)silatrenes, Zh. Fiz. Khim., 1990, 64, 57. [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A., New method for the calculation of enthalpies of formation of the organic compounds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1987, 295, 1405. [all data]

Klyuchnikov, V.A.; Shvets, G.N.; Sorokin, M.S.; Voronkov, M.G.; Surkova, S.V., Thermochemical study of 1-organothioalkylsilatranes, Svoistva Veshchestv Str. Mol.., 1985, 1985, 114. [all data]