Search Results

Search criteria:

Author:Khudobin, Yu.I.

You may also wish to search for items by Khudobin, Yu. and Khudobin.

3 matching references were found.

Voronkov, M.G.; Baryshok, V.P.; Klyuchnikov, V.A.; Danilova, T.F.; Pepekin, V.I.; Korchagina, A.N.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1988, 345, 1-2, 27-38, https://doi.org/10.1016/0022-328X(88)80231-6 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Marenkova, L.I.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Tsvetnitskaya, S.I.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 99-104, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83175-4 . [all data]

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Mironenko, E.V.; Shvets, G.N.; Danilova, T.F.; Khudobin, Yu.I., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 406, 1-2, 91-97, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)83174-3 . [all data]