Search Results

Search criteria:

Author:Khoroshko, L.O.

You may also wish to search for items by Khoroshko, L. and Khoroshko.

3 matching references were found.

Takhistov, V.V.; Khoroshko, L.O.; Viktorovskii, I.V.; Lahtiperä, M.; Paasivirta, J., Mass spectrometric identification of cyclic polysulfides in sediment from the Eastern Gulf of Finland. II, European Journal of Mass Spectrometry, 2004, 10, 5, 737-741, https://doi.org/10.1255/ejms.662 . [all data]

Khoroshko, L.O.; Petrova, V.N.; Takhistov, V.V.; Viktorovskii, I.V.; Lahtipera, M.; Paasvirta, J., Sulfur Organic Compounds in Bottom Sediments of the Eastern Gulf of Finland, Sulfur Organic Compounds, 2007, 14, 6, 366-376. [all data]

Zenkevich, I.G.; Eliseenkov, E.V.; Kasatochkin, A.N.; Zhakovskaya, Z.A.; Khoroshko, L.O., Gas chromatographic identification of chlorination products of aliphatic ketones, J. Chromatogr., 2011, 1218, 21, 3291-3299, https://doi.org/10.1016/j.chroma.2010.12.056 . [all data]