Search Results

Search criteria:

Author:Kerimov, K.K.

You may also wish to search for items by Kerimov, K. and Kerimov.

3 matching references were found.

Gadzhiev, S.N.; Klyuchnikov, V.A.; Lobanov, G.A.; Kerimov, K.K.; Kuznetsov, A.G.; Martynovskaya, L.N., Calorimetric combustion of organosilicon compounds with benzoyl peroxide, Vses. Konf. Kalorim. Rasshir. Tezisy Dokl 7th, 1977, 1, 114-119. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Kerimov, K.K.; Gubareva, A.I.; Beregovykh, V.V.; Ignat'ev, V.L.; Nurullaev, G.G., Study of the physicochemical properties of polyene compounds and their derivatives, Khim.-Farm. Zh., 1982, 16, 1131-1133. [all data]

Hajiev, S.N.; Kerimov, K.K.; Hajieva, F.S.; Ignat'yev, V.L., Advances in Experimental Thermochemistry 2. A Modern Bomb Calorimeter, J. Chem. Thermodyn., 1980, 12, 509. [all data]