Search Results

Search criteria:

Author:Karapet'yants, M.K.

You may also wish to search for items by Karapet'yants, M. and Karapet'yants.

6 matching references were found.

Bragin, G.P.; Karapet'yants, M.K., Russ. J. Phys. Chem., 1974, 48, 612. [all data]

Goncharov, A.K.; Karapet'yants, M.K.; Kol'yakova, G.M., Russ. J. Phys. Chem., 1970, 44, 3, 466. [all data]

Sokolov, V.B.; Karapet'yants, M.K.; Rumyantseva, N.D.; Drozdov, V.A., Russ. J. Phys. Chem., 1971, 45, 9, 1332. [all data]

Goncharov, A.K.; Karapet'yants, M.K.; Gar, T.K., Russ. J. Phys. Chem., 1971, 45, 1, 104. [all data]

Sokolov, V.B.; Karapet'yants, M.K.; Sergeeva, T.N.; Kolesnikov, S.P.; Perl'mutter, B.L., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 1234. [all data]

Sokolov, V.B.; Karapet'yants, M.K.; Sergeeva, T.N.; Kolesnikov, S.P.; Perl'mutter, B.L., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 18, 1319. [all data]