Search Results

Search criteria:

Author:Kamelova, G.P.

You may also wish to search for items by Kamelova, G. and Kamelova.

50 matching references were found.

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Yurchenko, V.N.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and isophthalic acid, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 71-72. [all data]

Rabinovich, I.B.; Mochalov, a.N.; Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Kunyavskaya, S.G.; Kiparisova, e.G.; Korshak, V.V.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] from 3,3'-diamino-4,4'-dihydroxydiphenylmethane and diphenyl isophthalate, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 69-70. [all data]

Karyakin, N.V.; Kabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly(2,2'-phenylene-5,5'-dibenzoxazolylmethane), Vysokomol. Soedin., Ser. A, 1975, 17, 983-988. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Berestneva, G.L.; Astaf'ev, S.A.; Korshak, V.V., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenyl-enexido) -1,3,4-oxadiazole by intramolecular cyclodehydration of poly-(p,p'-diphenyleneoxido)-hydrazide, Polym. Sci. USSR, 1975, 17, 2174-2181. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly-2,2'-(m-phenylene)-5-5'-dibenzoxazolomethane, Polym. Sci. USSR, 1975, 17, 1127-1133. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V.; Travnikova, A.P., Thermodynamics of the synthesis of poly[(2,2'-1,4-phenylene)-7,7'-oxy-bix(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-460. [all data]

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Sapozhnikov, V.N., Enthalpies of combustion and formation of p-diacetylbenzene diethyl ketal, Termodin. Organ. Soedin., 1978, 7, 52-54. [all data]

Karyakin, N.V.; Shvetsova, N.G.; Kamelova, G.P.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V.; Pliyeva, L.KH., Thermodynamics of the synthesis of polybenzimidazoloquinazoline, Polym. Sci. USSR, 1984, 26, 40-48. [all data]

Busygina, G.I.; Tel'noi, V.I.; Kamelova, G.P.; Syrkin, V.G.; Gumenyuk, V.V.; Demarin, V.T., Thermodynamic properties of (η-N-allylpyrazolyl)iron, J. Gen. Chem. USSR, 1990, 60, 1844-18. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kamelova, G.P.; Kiparisova, E.G.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolemethane] by intramolecular cyclodehydration of poly(4,4'-dihydroxy-3,3'-isophthalamidodiphenylmethane), Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 67-68. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Kamelova, G.P.; Mochalov, A.N.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly-2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxazolomethane, Vysokomol. Soedin., 1975, A17, 984-988. [all data]

Burchalova, G.V.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of diethylmercury, Termodin. Org. Soedin., 1978, (7), 21-22. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Korshak, V.V.; Berestneva, G.L.; Tur, D.R., Thermodynamics of synthesis of poly-(p,p'-diphenylene-phthalido)-1,3,4-oxadiazole, Vysokomol. Soedin., 1979, A21, 18-23. [all data]

Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Burchalova, G.V., Heat capacity and thermodynamic functions of dimethanolurea, Termodin. Org. Soedin, 1981, 1981, 36-37. [all data]

Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Borisov, G.K., Heat capacity and thermodynamic functions of tricyclopentadienyl yttrium, 1982, Termodin. [all data]

Karyakin, N.V.; Shvetsova, N.G.; Kamelova, G.P.; Rusanov, A.L.; Korshak, V.V.; Pliyeva, L.Kh., Thermodynamics of the synthesis of polybenzimidazoloquinazoline, Vysokomol. Soedin., 1984, A26, 36-42. [all data]

Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of organic compounds of aluminum and zinc, Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, 1984, 2, 457-459. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Zorin, A.D., The heat capacity and thermodynamic characteristics of tetraethylgermane, Zhur. Fiz. Khim., 1985, 59, 2414-2417. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions of salicylic acid, 1986, Termodinam. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Fedoseev, V.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of diethylzinc, Zhur.Fiz. Khim., 1988, 62, 1349-1352. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Karataev, E.N.; Kamelova, G.P.; Feshchenko, I.A., Heat capacity, phase transitions, and thermodynamic function of tetraethyllead, Zhur. Fiz. Khim., 1989, 63, 2520-2524. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Specific heat and thermodynamic characteristics of tetramethylstanane, Zhur. Fiz. Khim., 1989, 63, 836-838. [all data]

Busygina, G.I.; Tel'noi, V.I.; Kamelova, G.P.; Syrkin, V.G.; Gumenyuk, V.V.; Demarin, V.T., Thermodynamic properties of (_3-N-allylpyrazole)tricarbonyliron, Zhur. Obshch. Khim., 1990, 60(9), 2066-2069. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistrotov, V.P.; Karataev, E.N., Heat capacity and thermodynamic functions of methyl derivatives of selenium, Zhur. Fiz. Khim., 1991, 65, 2071-2076. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Smirnova, N.N.; Kamelova, G.P.; Klimov, K.N.; Zorin, A.D., Low temperature heat capacity and thermodynamic functions of tripropylaluminum and diisobutylaluminum, Zhur. Fiz. Khim., 1991, 65(3), 831-836. [all data]

Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Zelyaev, I.A.; Sheiman, V.M., Heat capacity and thermodynamic functions of triethyl phosphine, Zh. Fiz. Khim., 1999, 73, 4, 598. [all data]

Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kozlova, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N.; Smirnov, A.S., Russ. J. Phys. Chem., 2002, 76, 7, 1061. [all data]

Kozlova, G.P.; Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N.; Smirnov, A.S., Zh. Fiz. Khim., 2003, 77, 1, 30. [all data]

Kozlova, M.S.; Karyakin, N.V.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Russ. J. Phys. Chem., 2002, 76, 7, 1068. [all data]

Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Shvetsova, K.G.; Nistratov, V.P., Heat Capacity and Thermodynamic Functions of Diethyl Telluride, Zh. Fiz. Khim., 1996, 70, 7, 1190. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Larina, V.N.; Kamelova, G.P., The thermodynamic properties of diphenyl telluride, Zh. Fiz. Khim., 1996, 70, 8, 1359. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Thermodynamics of diamyl tellurides, Zh. Obshch. Khim., 1994, 64, 7, 1085. [all data]

Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P., Heat capacity and the thermodynamic functions of dimethyltellurium, Zh. Fiz. Khim., 1998, 72, 10, 1789. [all data]

Karyakin, N.V.; Kozlova, M.S.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Larina, V.N., Zh. Fiz. Khim., 2003, 77, 8, 1375. [all data]

Karyakin, N.V.; Kamelova, G.P.; Sapozhnikov, V.N., Termodin. Org. Soedin., 1978, 7, 52. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Karataev, E.N., Heat capacities and thermodynamic functions of methyl selenium compounds, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 8, 2071. [all data]

Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N.; Feshchenko, I.A., Heat capacity and thermodynamic characteristics of tetramethylstannane, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 3, 836. [all data]

Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Shvetsova, K.G.; Nistratov, V.P., Russ. J. Phys. Chem., 1996, 1105. [all data]

Tel'noi, V.I.; Sheiman, M.S.; Larina, V.N.; Kamelova, G.P., Russ. J. Phys. Chem., 1996, 1261. [all data]

Busygina, G.I.; Tel'noi, V.I.; Kamelova, G.P.; Syrkin, V.G.; Gumenyuk, V.V.; Demarin, V.T., Zh. Obshch. Khim., 1990, 60, 2066. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Karataev, E.N., Heat capacities and thermodynamic functions of methyl selenium compounds, Zh. Fiz. Khim., 1991, 65, 2071-6. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Karataev, E.N.; Kamelova, G.P.; Feshchenko, I.A., Heat capacity, phase transitions, and thermodynamic functions of tetraethyllead, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 2520-4. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Klimov, K.N.; Kamelova, G.P.; Zorin, A.D., Specific heat and thermodynamic functions of triethylaluminium, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 522-5. [all data]

Rabinovich, I.B.; Nistratov, V.P.; Fedoseev, V.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Karataev, E.N., Low-temperature specific heat and thermodynamic functions of diethylzine, Zh. Fiz. Khim., 1988, 62, 1349. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P., Heat capacity and thermodynamic functions of salicylic acid, Termodin. Org. Soedin., 1986, 1986, 3-5. [all data]

Rabinovich, I.B.; Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Zorin, A.D., The heat capacity and thermodynamic characteristics of tetraethylgermane, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 2414. [all data]

Sheiman, M.S.; Nistratov, V.P.; Kamelova, G.P.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of organic compounds of aluminum and zinc in Probl. Kalorim. Khim. Termodin., Dokl. Vses. Konf., 10th, Akad. Nauk SSSS Inst. Khim. Fiz.: Chernogolovka, USSR, Vol. 2 2, 1984. [all data]

Burchalova, G.V.; Kamelova, G.P.; Nistratov, V.P.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity of diethylmercury, Termodin. Org. Soedin., 1978, 1978, 21. [all data]

Karyakin, N.V.; Rabinovich, I.B.; Sapozhnikov, V.N.; Kamelova, G.P.; Krongauz, E.S.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the synthesis of poly[2,2'-(1,4-phenylene)-7,7'-oxy- bis(3-phenylquinoxaline)], Vysokomol. Soedin., Ser. B, 1977, 19, 457-60. [all data]

Karyakin, N.V.; Mochalov, A.N.; Kamelova, G.P.; Kiparisova, E.G.; Tseitlin, G.M.; Kulagin, V.N.; Rabinovich, I.B.; Korshak, V.V., Thermodynamics of the Synthesisof poly[2,2'-(m-phenylene)-5,5'-dibenzoxa- zolmethane], Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 67-8. [all data]