Search Results

Search criteria:

Author:Jaroszewska-Manaj, J.

You may also wish to search for items by Jaroszewska-Manaj.

Only one matching reference was found.

Osek, J.; Jaroszewska-Manaj, J.; Krawczyk, W.; Oszczapowicz, J., Gas chromatographic analysis of tautomerizing amidines. Retention indices of N,N'-diphenylformamidines on a non-polar column, J. Chromatogr., 1986, 369, 398-402, https://doi.org/10.1016/S0021-9673(00)90146-8 . [all data]