Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Gorelov, V.N.

You may also wish to search for items by Gorelov, V. and Gorelov.

3 matching references were found.

Nishchenkova, L.G.; Ulitin, M.V.; Gorelov, V.N., Solubility of hydrogen in 2-propanol-water binary solvents, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1990, 33-, 11, 22-7. [all data]

Gorelov, V.N.; Barbetova, L.P., Viscosity of solutions of acetamide in monohydric alcohols, Teor. Metody Opisaniya Svoistva Rastvorov, 1987, 1987, 115-20. [all data]

Krestov, G.A.; Vinogradov, V.I.; Gorelov, V.N., Physocochemical characteristics of methanol_acetone mixtures, Zh. Fiz. Khim., 1984, 58, 2766-9. [all data]