Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Golubkov, Y.V.

You may also wish to search for items by Golubkov, Y. and Golubkov.

19 matching references were found.

Golubkov, Y.V.; Lapidus, I.I.; Nisel'son, L.A., Russ. J. Phys. Chem., 1967, 41, 8, 1122. [all data]

Golubkov, Y.V.; Zhvanetskii, I.B., Liquid-vapor equilibria in the acetone-chlorobenzene system, Zh. Prikl. Khim. (S.-Peterburg), 1992, 65, 443-5. [all data]

Golubkov, Y.V.; Papsueva, V.P.; Kuznetsova, G.L., Liquid-vapor equilibrium in dilute solutions based on N,N-dimethylacetamide, Vysokochist. Veshchestva, 1989, No. 3, 49. [all data]

Golubkov, Y.V.; Stadnichuk, O.A.; Orlova, E.V.; Zhvanetskii, I.B., Liquid-vapor equilibrium in the acetone-n-butyl acetate system, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1989, 62, 1784. [all data]

Golubkov, Y.V.; Kogan, M.S.; Zhvanetskii, I.B.; Luchkina, R.I.; Markovicha, V.E.; Papsueva, V.P., Liquid-vapor equilibrium in the dichloromethane-toluene system, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58, 1645. [all data]

Luchkina, R.I.; Golubkov, Y.V.; Zhvanetskii, I.B.; Avdoshin, S.V., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1984, 57, 1867. [all data]

Golubkov, Y.V.; Kotenkova, N.V.; Shapovalova, A.N.; Sivakova, R.N.; Luchkina, R.I., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1982, 55, 1170. [all data]

Golubkov, Y.V.; Kotenkova, N.V.; Repneva, T.G.; Markovich, V.E.; Papsueva, V.P., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 1666. [all data]

Golubkov, Y.V.; Repneva, T.G.; Shibarshina, V.T., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 1666. [all data]

Golubkov, Y.V.; Tsurkin, A.P.; Prozherina, L.N.; Repneva, T.G., Density, viscosity, and surface tension of 2-ethylhexan-1-ol and 1-chloro-2 -ethylhexane, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1980, 53, 1894-6. [all data]

Golubkov, Y.V.; Repneva, T.G.; Shibarshina, V.T.; Farrell, D.W.; Markovich, V.E.; Papsueva, V.P., Liquid-vapor equilibrium in the methylene chloride + acetone system., Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1979, 52, 2350-52. [all data]

Golubkov, Y.V.; Repneva, T.G.; Raver, A.E.; Yukhina, T.V.; Sudareva, T.N., Liquid-vapor equilibrium in the system water + dimethyl sulfoxide, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 2576-77. [all data]

Golubkov, Y.V.; Repneva, T.G.; Kutsenko, N.I.; Maizlish, N.M.; Raver, A.E., Liquid-vapor equilibrium in the system propylene oxide + toluene, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1977, 50, 930-31. [all data]

Levchuk, L.N.; Golubkov, Y.V.; Shner, S.M.; Markovich, V.E.; Papsueva, V.P.; Repneva, T.G., Liquid-Vapor Equilibrium in the system 1-chloro-2-ethyhexane-2-ethyl-1- hexanol, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1976, 49, 655-657. [all data]

Repneva, T.G.; Golubkov, Y.V.; Raginskaya, L.M.; Kotenkova, N.W., Prom-st. Sint. Kauch., 1975, 9, 1. [all data]

Golubkov, Y.V.; Repneva, T.G.; Raginskaya, L.M., Prom-st. Sint. Kauch., 1975, 7, 1. [all data]

Sokolova, T.D.; Golubkov, Y.V.; Nisel'son, L.A., Teplofiz. Svoistva Veshchestv Mater., 1972, No. 5, 133-8. [all data]

Nisel'son, L.A.; Golubkov, Y.V., Liquid-vapour equilibrium of dilute solutions of bromine and iodine in carbon tetrachloride, Zh. Fiz. Khim., 1967, 41, 2783-6. [all data]

Nisel'son, L.A.; Lapidus, I.I.; Golubkov, Y.V.; Mogucheva, V.V., Liquid-vapour equilibrium in the ascl(3) + sncl(4) system, Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.), 1967, 12, 1027-9. [all data]