Search Results

Search criteria:

Author:Gidaspov, B.V.

You may also wish to search for items by Gidaspov, B. and Gidaspov.

3 matching references were found.

Balepin, A.A.; Lebedev, V.P.; Miroshnichenko, E.A.; Koldobskii, G.I.; Ostovskii, V.A.; Larionov, B.P.; Gidaspov, B.V.; Lebedev, Yu.A., Energy effects in polyphenylenes and phenyltetrazoles, Svoistva Veshchestv Str. Mol., 1977, 93-98. [all data]

Balepin, A.A.; Lebedev, V.P.; Miroshnichenko, E.A.; Koldobskii, G.I.; Ostrovskii, V.A.; Larionov, B.P.; Gidaspov, B.V.; Lebedev, Yu.A., Energetic effects in polyphenylenes and phenyltetrazoles in Properties of substances and structure of molecules: Kali- nin, USSR, 1977. [all data]

Sokolova, M.M.; Mel'nikov, V.V.; Ostrovskii, V.A.; Koldobskii, G.I.; Me'nikov, A.A.; Gidaspov, B.V., Zh. Org. Khim., 1975, 11, 1744. [all data]