Search Results

Search criteria:

Author:Garkushin, I.K.

You may also wish to search for items by Garkushin, I. and Garkushin.

2 matching references were found.

Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Garkushin, I.K., Dehydrochlorination of 1,1-dichlorobutane and isomerization of chlorobutenes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17, 379-381. [all data]

Rodova, R.M.; Shevtsova, L.A.; Levanova, S.V.; Rozhnov, A.M.; Garkushin, I.K., Investigation of Dehydrochlorination of 1,1-Dichlorobutane and Isomerisation of Chlorobutenes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1974, 17. [all data]