Search Results

Search criteria:

Author:Gao, Xu-Guo

You may also wish to search for items by Gao.

2 matching references were found.

Zhang, Ji-Biao; Gao, Xu-Guo; Tan, Zhi-Cheng; Meng, Shuang-He; Zhang, Li-Ming; Li, Shao-Hui, A thermochemical study of 2,2´-bis(di-itp-toluenephosphino)-1,1´-binaphthyl, Thermochimica Acta, 1997, 297, 1-2, 1-5, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(97)00185-8 . [all data]

Zhang, Ji-Biao; Tan, Zhi-Cheng; Gao, Xu-Guo; Meng, Shuang-He; Li, Li, Heat capacity and thermal decomposition of 1,6-bis(diphenylphosphino)hexane, Thermochimica Acta, 1998, 322, 2, 89-94, https://doi.org/10.1016/S0040-6031(98)00494-8 . [all data]