Search Results

Search criteria:

Author:Gaidym, I.L.

You may also wish to search for items by Gaidym, I. and Gaidym.

8 matching references were found.

Barkatin, A.A.; Gaidym, I.L.; Baev, A.K., Khim. Khim. Technol. (USSR), 1977, 12, 44. [all data]

Bludilina, V.I.; Baev, A.K.; Matveev, V.K.; Gaidym, I.L.; Shcherbina, E.I., Zh. Fiz. Khim., 1979, 53, 1052. [all data]

Gaidym, I.L.; Baev, A.K.; Syrkin, V.G.; Uel'skii, A.A.; Medvedeva, A.V., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 1871. [all data]

Gaidym, I.L.; Baev, A.K.; Syrkin, V.G.; Uel'skii, A.A.; Medvedeva, A.E., Russ. J. Phys. Chem., 1974, 48, 1111. [all data]

Gaidym, I.L.; Gurevich, I.G.; Shchitnikov, V.K.; Dubasova, V.S.; Tumalov, B.I., Inzh.-Fiz. Zh., 1982, 42, 762. [all data]

Bludilina, V.I.; Bayev, A.K.; Matveyev, V.K.; Gaidym, I.L.; Shchedrina, Ye.I., Deposited Doc., 1978, VINITI No. 2768 - 78, 1978. [all data]

Baev, A.K.; Gubar', Yu.L.; Gaidym, I.L.; Kozyrkin, B.I., Vses. Konf. po Termodinamike Org. Soed., Gorkii. Tezisy Dokl., B. m., 1976, 22. [all data]

Baev, A.K.; Gubar', Yu.L.; Kozyrkin, B.I.; Salamatin, B.A.; Gaidym, I.L., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., 1975, 4, 83. [all data]