Search Results

Search criteria:

Author:Gadzhiev, S.N.

You may also wish to search for items by Gadzhiev, S. and Gadzhiev.

13 matching references were found.

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Khun, V.I., Izv. Vyssh. Uchebn. Zabed. Khim. Khim. Technol., 1984, 28, 48. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Klyuchnikov, V.A.; Lobanov, G.A.; Kerimov, K.K.; Kuznetsov, A.G.; Martynovskaya, L.N., Calorimetric combustion of organosilicon compounds with benzoyl peroxide, Vses. Konf. Kalorim. Rasshir. Tezisy Dokl 7th, 1977, 1, 114-119. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Kerimov, K.K.; Gubareva, A.I.; Beregovykh, V.V.; Ignat'ev, V.L.; Nurullaev, G.G., Study of the physicochemical properties of polyene compounds and their derivatives, Khim.-Farm. Zh., 1982, 16, 1131-1133. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Gerasimo, P.A.; Beregovykh, V.V., Enthalpy of the combustion of the intermediate products of vitamin A, Termodin. Org. Soedin., 1983, 98-100. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Ignat'ev, V.L.; Malinina, A.T.; Shakhova, M.K., Thermochemical study of intermediates from the synthesis of vitamin E, Deposited Document, SPSTL 448 Khp-D81. Chem. Abst. 98:88660x, 1983, 1. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Gerasimo, P.A.; Beregovykh, V.V., Heat of combustion of vitamin A intermediates, Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 1984, 98-100. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Zhun, V.I., Standard enthalpies of formation of a series of vinylsilanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1985, 28, 48. [all data]

Gubareva, A.I.; Bukhtoyarova, I.A.; Gerasimov, P.A.; Gadzhiev, S.N., Physicochemical properties of α-picolinic acid, J. Appl. Chem. USSR, 1990, 63, 448-451. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Gubareva, A.I.; Gerasimov, P.A.; Beregovykh, V.V., Thermochemical study of intermediate products in vitamin A synthesis, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1984, 27, 247-248. [all data]

Gubareva, A.I.; Bukhtoyarova, I.A.; Gerasimov, P.A.; Gadzhiev, S.N., Physicochemical properties of α-picolinic acid, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1990, 63, 470. [all data]

Gadzhiev, S.N.; Khasanov, I.M., Use of a calorimeter with a burner for determination of heats of formation of liquid organochlorosilanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1989, 32-, 12, 122-4. [all data]

Ignat'ev, V.L.; Gadzhiev, S.N.; Gerasimov, P.A.; Kuznetsova, A.G., Enthalpies of Combustion and Formation of 1,1,3,3,5,5-Hexaphenyl-7,7-dimethylcyclotetrasiloxane & 1,1-Diphenyl-3,3,5,5,7,7-hexamethyl-cyclotetrasiloxane, Zh. Fiz. Khim., 1985, 59, 3096. [all data]

Gubareva, A.I.; Bulaeva, N.V.; Gerasimov, P.A.; Gadzhiev, S.N., Physicochemical propeties of 2,3,6-trimethylphenol, Zh. Prikl. Khim. (Leningrad), 1985, 58, 191. [all data]