Home Symbol which looks like a small house Up Solid circle with an upward pointer in it

Search Results

Search criteria:

Author:Fedyainov

4 matching references were found.

Alekseev, V.G.; Kizaev, V.D.; Fedyainov, N.V.; Bushinskii, V.I., Standard enthalpies of anhydridisation of phthalic and pyromellitic acids, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1989, 63, 1280-1282. [all data]

Fedyainov, N.V.; Alekseev, V.G., Enthalpies of combustion and formation of 2(4'-phenylbenzoil)benzoic acid in Vses. Konf. Khim. Term. Kalorim., 13th, Krasnoyarsk, p 103, 1991. [all data]

Fedyainov, N.V.; Alekseev, V.G.; Kizaev, V.D.; Simonova, T., Standard enthalpies of formation of trimellitic acid and its internal anhydride in Vses. Konf. Term. Org. Soedin. 6th, Minsk, p 26, 1990. [all data]

Vasil'eva, V.A.; Fedyainov, N.V.; Novikov, A.N.; Kruchina, T.I., Heat capacity of aromatic mono- and polycarboxylic acids in N-methylpyrrolidinone at 288.15-323.15 K, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1987, 30, 6, 117-9. [all data]