Search Results

Search criteria:

Author:Erzyutova, E.I.

You may also wish to search for items by Erzyutova, E. and Erzyutova.

3 matching references were found.

Meshcheryakov, A.P.; Erzyutova, E.I., Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., 1966, No. 1, 116-21. [all data]

Meshcheryakov, A.P.; Erzyutova, E.I.; Kuo, Chun-I, Izv. Akad. Nauk SSSR, 1961, 1961, 2198. [all data]

Meshcheryakov, A.P.; Erzyutova, E.I.; Petrov, A.D., Synthesis of C10-11 Hydrocarbons Having Two Quaternary Carbon Atoms, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1952, 85, 111-13. [all data]