Search Results

Search criteria:

Author:Devyatykh, C.G.

You may also wish to search for items by Devyatykh, C. and Devyatykh.

3 matching references were found.

Devyatykh, C.G.; Rabinovitch, I.B.; Tel'noi, V.I.; Borisov, G.K.; Zyazina, L.F., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1974, 217, 673. [all data]

Devyatykh, C.G.; Rabinovich, I.B.; Tel'noi, V.I.; Borisov, G.K.; Zyazina, L.F., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1974, 217, 609. [all data]

Devyatykh, C.G.; Borisov, G.K.; Krasnova, S.G., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1972, 203, 110. [all data]