Search Results

Search criteria:

Author:Chumachenko, Yu.V.

You may also wish to search for items by Chumachenko, Yu. and Chumachenko.

3 matching references were found.

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Yu.V.; Zemskov, S.V., Koord. Khim., 1979, 5, 34. [all data]

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Yu.V.; Zemskov, S.V., Koord. Khim., 1978, 4, 164. [all data]

Igumenov, I.K.; Chumachenko, Yu.V.; Zemskov, S.V., Saturated vapor pressure of aluminum, gallium, and indium tris(trifluoroacetylacetonates), Zh. Fiz. Khim., 1978, 52, 10, 2664. [all data]