Search Results

Search criteria:

Author:Chernova, V.I.

You may also wish to search for items by Chernova, V. and Chernova.

10 matching references were found.

Kunyavskaya, S.G.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of iosmeric phenylenediamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 58-59. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low-temperature heat capacity and thermodynamic properties of some acid dichlorides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, 55-57. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Mochilov, A.N.; Aron, B.M.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature heat capacity and thermodynamic properties of some amines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, (1), 53-54. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S.; Salamantin, B.A.; Chernova, V.I., Zh. Fiz. Khim., 1972, 46, 802. [all data]

Shuman, M.S.; Chernova, V.I.; Zakharov, V.V.; Rabinovich, I.B., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1974, 1, 78. [all data]

Tel'noi, V.I.; Rabinovich, I.B.; Gribov, B.G.; Pashinkin, A.S.; Salamatin, B.A.; Chernova, V.I., Russ. J. Phys. Chem., 1972, 46, 465. [all data]

Chernova, V.I.; Sheiman, M.S.; Rabinovich, I.B.; Syrkin, V.G., Trudy Khim. Khim. Tekhnol., Gorky, 1973, No. 2, 43. [all data]

Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Karyakin, N.V.; Kunyavskaya, S.G.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature specific heat and thermodynamic properties of some dichloranhydrides, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 55-7. [all data]

Kunyavskaya, S.G.; Karyakin, N.V.; Krylova, G.P.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Heat capacity and thermodynamic properties of isomeric phenylene diamines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 58. [all data]

Karyakin, N.V.; Sapozhnikov, V.N.; Mochalov, A.N.; Aron, V.M.; Chernova, V.I.; Rabinovich, I.B., Low temperature heat capacity and thermodynamic properties of certain amines, Tr. Khim. Khim. Tekhnol., 1973, No. 1, 53-4. [all data]