Search Results

Search criteria:

Author:Cherkasova, R.I.

You may also wish to search for items by Cherkasova, R. and Cherkasova.

9 matching references were found.

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I., Equilibrium of dichloropropane isomerization, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 375-377. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Equilibrium of isomerization of 1,2-, 1,3-, and 1,4-dichlorobutanes, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1974, 48, 143. [all data]

Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I.; Sharonov, K.G., Equilibrium of isomerization of 1,3-; 1,4-; 1,5-dichlorohexanes and heats of formation of dichloroalkanes, Zh. Fiz. Khim., 1975, 49, 1338. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibrium of the isomerization of optical forms of 2,3- and 2,4-dichloropentanes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 15-17. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Sharonov, K.G., Equilibria of Isomerisation of Optical Forms of 2,3-and 2,4-Dichloropentane, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1976, 19, 15-7. [all data]

Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I.; Sharonov, K.G., Equilibria of Isomerization of 1,3-,1,4-,1,5-Dichlorohexanes and Enthalpy of Formation of Dichloroalkanes., Deposited Doc., 1974, VINITI 3347-74 1974. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Equilibria of Isomerization of 1,2-,1,3-,1,4-Dichlorobutanes., Deposited Doc., 1973, VINITI 7684-73 1973. [all data]

Sharonov, K.G.; Rozhnov, A.M.; Cherkasova, R.I., Investigation of Equilibria of Isomerisation of Dichloropropanes., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 1972, 15, 375-7. [all data]

Cherkasova, R.I.; Rozhnov, A.M.; Nesterova, T.N., Zh. Fiz. Khim., 1974, 48, 234. [all data]