Search Results

Search criteria:

Author:Chelovskaya

6 matching references were found.

Druzhinina, A.I.; Efimova, A.A.; Varushchenko, R.M.; Chelovskaya, N.V., Thermodynamic parameters of phase transitions of perfluoro-N-(4-methylcyclohexyl)piperidine, Russ. J. Phys. Chem., 2007, 81, 12, 2090-2093, https://doi.org/10.1134/S0036024407120308 . [all data]

Lavut, E.G.; Chelovskaya, N.V.; Senyavin, V.M.; Korobov, M.V.; Ruoff, R.S., Combustion calorimetry of C60, Proc. - Electrochem. Soc., 1996, 1996, 96-10. [all data]

Lavut, E.G.; Timofeev, B.I.; Chelovskaya, N.V.; Yuldasheva, V.M., Increase of the precision of a water bomb calorimeter with an isothermal shell, Zh. Fiz. Khim., 1989, 63, 877. [all data]

Lavut, E.G.; Timofeev, B.I.; Chelovskaya, N.V.; Yuldasheva, V.M., Bridge measurements of temperatures in calorimetry, Zh. Fiz. Khim., 1987, 61, 1992. [all data]

Emel'yanenko, Vladimir N.; Verevkin, Sergey P.; Krol, Olesya V.; Varushchenko, Raisa M.; Chelovskaya, Nelly V., Vapour pressures and enthalpies of vaporization of a series of the ferrocene derivatives, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2007, 39, 4, 594-601, https://doi.org/10.1016/j.jct.2006.09.001 . [all data]

Melkhanova, Svetlana V.; Pimenova, Svetlana M.; Chelovskaya, Nelly V.; Miroshnichenko, Eugenii A.; Pashchenko, Larisa L.; Nesterov, Igor A.; Naumkin, P.V., Thermochemical studies of 4-tert-butylbiphenyl and 4,4´-di-tert-butylbiphenyl, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2009, 41, 5, 651-653, https://doi.org/10.1016/j.jct.2008.12.015 . [all data]